GDPR i olika situationer

Information om hur Västra Marks församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

GDPR – om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Västra Marks församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Västra Marks församlings område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

*  För att kunna fullfölja avtalet mellan oss – det inkluderar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information och tillhandahålla dig de tjänster och den medlemsvård du har rätt till.

*  Vi skickar varje år in uppgifter om dig till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och 16 § i lagen (1998:1593) om trossamfund. Endast de uppgifter skickas som är nödvändiga för att ta ut kyrkoavgift.

Behandlingen utförs med stöd av rättslig förpliktelse och ett viktigt allmänt intresse.

*  Inför kyrkliga val kan dina personuppgifter komma att hanteras för att du ska kunna rösta i valet. Behandlingen utförs med stöd av 28 kapitlet i kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.

*  Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din civilstatus. Om du inte anmäler intresse för dop gallras dessa uppgifter vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad, eller när du begär det. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. Kyrkoordningen ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.

*  Direktinbjudan till konfirmation går varje år ut till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket). Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse att erbjuda medlemmar i årskurs 8 att konfirmera sig.

Uppgift om medlemskap är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till oss eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilken framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan på nationell nivå har också viss information om hur personuppgifter behandlas om dig som medlem inom Svenska kyrkan. Du kan hitta den informationen genom att klicka här.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är huvudsakligen namn, personnummer, dop/medlemskap, adress och ibland telefonnummer och e-postadress.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Om du lämnar Svenska kyrkan gallras dina personuppgifter ur kyrkobokföringen senast tre månader därefter. Anmälningar och bevis om in- och utträden ur Svenska kyrkan bevaras dock för arkivändamål. Beroende på hur du engagerat dig i vår verksamhet kan det finnas personuppgifter som sparas på annat håll, exempelvis foton eller uppgifter om dop, vigsel och konfirmation som bevaras för arkivändamål. För mer information om detta hänvisar vi dig till respektive informationstext om våra olika verksamhetsområden.

Vilka rättigheter har du?

Västra Marks församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här så kommer du till sidan om Integritet. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

 

GDPR – Om ditt barn ska döpas hos oss

GDPR – Om du ska döpas hos oss

GDPR – Om ni ska viga er hos oss

GDPR – Om du bokar en begravningsgudstjänst

GDPR – Om du använder SWISH för betalning hos oss

GDPR – Om du bokar lokal hos oss