Dagliga andakter för vecka 1

Förord:

När detta andaktshäfte nu blivit färdigställt är det i en mycket speciell tid. Vår värld befinner sig i en mycket bekymmersam och svårhanterlig viruspandemi, som ännu inte gått över. Helt oväntat har denna farsot dykt upp och drabbat hela jorden med otaliga sjukdoms och dödsfall. Det har skapat mycket oro, sorg och mycket ovisshet. Samtidigt har den också medfört att många människor blivit tvingade in i isolering och ensamhet, utan att kunna få tillgång till vanlig social kontakt och gemenskap. Mitt i denna nöd och oro har tankarna väckts hos några av oss att i tryck ge ut andakter som kan bli människor till hopp och kraft i en svår tid. Inte minst är dessa andakter riktade till gamla och sjuka i det egna hemmet eller på äldreboende, som sedan en tid tillbaka inte har kunnat samlats till andakt, bön eller gudstjänst tillsammans med andra. Ni uppmuntras nu att själva eller tillsammans med närstående ändå träffas för en enklare andakt. Samtidigt är det också undertecknads förhoppning att dessa andakter även kan bli till glädje och välsignelse för läsare av yngre åldrar.Förhoppningen är att det ska få bli en påminnelse om vikten av att samlas till daglig andakt och bön. Det är ju lika viktigt även när denna pandemi har klingat ut. Eftersom den dagliga andakten omkring Guds ord och bönen är så viktig för våra själar har andaktshäftet fått heta ”Nåd och kraft - för varje ny dag”. Innehållet är den kristna trons viktigaste delar och budskap, genom psalmer och en enkel betraktelse omkring det skrivna. 

Varje dag får också andakten avslutas med Herrens bön och Välsignelsen.

Psalmen vid andaktens början kan efter behov sjungas eller läsas. Ett stort tack vill jag rikta till församlingsassistent Christina Andersson för den fina illustrationen på andaktshäftets framsida.

Till sist - Med önskan om att dessa andakter ska bli till den rikaste välsignelse för alla som samlas omkring dem- i Jesu namn.

”Herre min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop!”  (Ps 88:2-3)

 

Björketorp i april 2021

Komminister David Ekström

Psalm 42

1. Se, Jesus är ett tröstrikt namn, och i all vår nöd vår  säkra hamn.
Vi genom Jesus får Gud nåd och finner på det bästa råd.

2. Guds ende Son, o Jesus Huld, förlåt oss all vår synd och skuld,
Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både Gud och man.

3. Av dig är all rättfärdighet, av dig all frid och salighet.
Den som till dig har satt sin tröst, han blir ifrån allt ont förlöst.

4. Dig vare pris för livets ord, för dopets bad och nådens bord!
Din frid oss här i tiden giv och efter döden evigt liv.

 

Psalm 59

1. Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord,
samt bröders gemenskap och nådenes bord,
de osedda dagar vi möter med tröst
oss följer ju Herden, oss följer ju Herden,
oss följer ju Herden, vi känner hans röst.

 2. I stormiga tider, bland töcken och grus,
en skara dock skrider mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet världen ej ser,
men före går Herren, men före går Herren,
men före går Herren med segerns banér.

 3. O Jesus, bliv när oss, bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära, lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm!

Psalm 472

1. Jag vill sjunga om min vän, Herden, han som själv är vägen.
Fåren känner han igen, vet var källan är belägen.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får all kraft ifrån.

2. Jag vill sjunga om min vän, Mästaren. Jag tveklöst följer
honom, som är sanningen, för vars blick sig intet döljer.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag får allt ljus ifrån.

3. Jag vill sjunga om min vän, Frälsaren, som själv är livet.
I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet.
Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag väntar nåd ifrån.

Psalm 39: 1-3

1. Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid,
löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid.
Himmelriket är nära.

2. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår.
Den som var bunden, och trött och tom frihet och glädje får.
Himmelriket är nära.

3. Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.
Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium.
Himmelriket är nära.

Psalm 65

1. Om kring ditt ord, o Jesus oss stilla gör
och fram till livets källa av nåd oss för.
Du ser i varje hjärta dess djupa nöd,
du ensam kan oss mätta med livets bröd.

2. Var, Herre, själv oss nära, din kraft gör spord.
Förklara nya vidder av livet ord.
Låt något fridlöst hjärta dig möta här,
och se och smaka, Herre, hur ljuv du är

3. Led oss alltmer, o Jesus, i ordet in
och öppna våra ögon för nåden din.
Den djupa, rika, kärlek som bor i dig,
låt över varje hjärta få gjuta sig.

Psalm 356

1. Nämn mig Jesus, han är livet, han är min rättfärdighet.
Han sitt liv för mig har givit, mig förvärvat salighet.

2. Egen fromhet intet gäller inför den som hjärtat ser,
mänsklig visdom icke heller tröst och frid i själen ger.

3. Intet annat än allena Jesu nåd, förtjänst och blod
kan från all min synd mig rena, göra saken för mig god.

4. Milde Jesus, nådens källa, du mitt liv, min salighet,
låt i domen för mig gälla din förtjänst och helighet.

5. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. 

Psalm 150:1-3

1. Du segern oss förkunnar, du oss förlossat har.
Dig prise våra munnar, o Jesus, vårt försvar.
Du dödens udd har krossat och gravens bommar lossat och livet fört därut.

2. Du träder fram i ära och världen fylls av ljus.
Dess strålar hugnad bära i själva dödens hus.
Fröjd är i änglars boning, på jorden fröjd, försoning
och ett odödligt hopp.

3. Ej graven oss förskräcker, den var din bädd också.
Din milda hand oss räcker, hur djupt vi vila må.
Den dig i livets skiften har följt, skall ock ur griften
upptagas i din famn.