Par som trär på vigselringar
Foto: Magnus Aronsson

Vigselgudstjänst

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Ordningen nedan är en grundritual. Kursiv stil är alternativ vid samkönad vigsel. 
Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet.

Inledningsmusik
Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan
instrumentalmusik eller vokalmusik kan utföras*.

Psalm
P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Lovprisning
Prästen kan säga:
Underbara är dina verk, Herre vår Gud,
underbart har du skapat man och kvinna till din avbild.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.

Inledningsord
Prästen fortsätter med följande eller liknande ord:

P Inför Guds ansikte är vi samlade
till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er
och för att dela er glädje.
 
Prästen fortsätter med ett av följande alternativ:

P Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru alt. äkta makar
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.
eller
P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
(och för barnens kristna fostran).
Ni skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg,
i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru alt. äkta makar lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas
efter Guds vilja.

Bibelläsning
P Låt oss nu höra Bibelns ord
om kärlekens gåva och ansvar.
 
Prästen och/eller någon av parets vänner läser
följande bibeltext vid vigsel mellan man och kvinna.
 
(P) Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man
och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4–6)

Prästen eller någon/några av brudparets vänner läser ytterligare någon eller några bibeltexter, valda i första hand bland följande:

(P) Jesus sade:
Liksom Fadern har älskat mig,
så har jag älskat er.
Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek,
så som jag har hållit min faders bud
och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er
och er glädje bli fullkomlig.
Mitt bud är detta:
att ni ska älska varandra
så som jag har älskat er.
(Joh 15:9-12)

 
(P) I Höga visan står skrivet:
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
(Höga V 8:6b–7)
 
(P) Aposteln skriver:
Ta alltså Gud till föredöme,
som hans älskade barn.
Lev i kärlek,
så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1–2)
 
(P) Er kärlek ska vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom 12:9–10, 15)
 
(P) Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)
 
(P) Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4–7, 13)

 
 * Frågorna
Prästen frågar brudgummen/överenkommen ordning mellan de blivande makarna.
 
P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din hustru/maka eller make
och älska henne/honom eller henne i nöd och lust?
 
Brudgummen/den ene av makarna svarar: Ja.
 
Prästen frågar bruden/den andre av makarna

P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN till din make/maka eller make
och älska honom/honom eller henne i nöd och lust?

 Bruden/den andre av makarna svarar: Ja.

* Bön över ringarna/ringen
Brudparet ger prästen ringarna/ringen.

P O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
F Amen.

Prästen återlämnar ringarna/ringen.

* Löftena och ringväxlingen

Dessa löften, med respektive utan förestavande, används. Löftena kan i stället formuleras fritt av paret i samråd med prästen. De skall ge
uttryck åt makarnas vilja att älska varandra i nöd och lust tills
döden skiljer dem åt.
 
P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.
 
Prästen förestavar löftet för brudgummen:

P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka eller make
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
 
Prästen förestavar löftet för bruden

P Jag, NN
tar dig, NN
nu till min man/maka eller make
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 eller
 
Brudgummen/makarna i överenskommen ordning säger:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Bruden/makarna i överenskommen ordning säger:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

 Ringväxling äger rum.

* Tillkännagivandet
P Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru/äkta makar. 
Må Herren vara med er
och leda er i sin sanning
nu och alltid.

Psalm
Kan utelämnas.

Förbön
Prästen eller någon av parets vänner ber den första bönen nedan
eller en fritt formulerad förbön. Som alternativ kan prästen/försångare sjunga (läsa) den andra bönen nedan eller annan formulerad förbön med liknande innehåll.
 
P Låt oss bedja.

(P) Himmelske Fader,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap
som NN och NN nu har ingått inför dig.
Låt deras liv tillsammans präglas av tillit
och respekt för varandras egenart.
Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem,
där (deras barn får leva i trygghet och)
deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter,
för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

 F Amen.
 
eller
 
(P) Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud,
himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt,
skapade människan till man och kvinna/din avbild.
Du gav dem/henne nåd att vara förvaltare över allt skapat
efter din kärleks beslut.
O Gud, som har förenat man och kvinna 
och givit dem din välsignelse,
se i nåd till dessa som står inför dig
och begär att bli välsignade av dig.
O Gud, som har givit oss människor din välsignelse,
se i nåd till dessa som står inför dig
och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
och giv dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

Herrens bön
Prästen kan säga: Låt oss tillsammans be Herrens bön.
 
F Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran,
i evighet. Amen.
 
eller
 
F Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen.
 
Välsignelsen
Prästen kan säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

 F Amen.
 
Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter
psalmen. Vigselbeviset överlämnas här eller efter psalmen.
 
Psalm

Avslutningsmusik
Instrumental musik eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

 * Det är tyvärr inte längre möjligt att använda musiktjänsten Spotify i våra kyrkor. Spotify har på affärsmässiga grunder beslutat att lägga ner sin musiktjänst för företag ”Spotify Business” från och med den 31 mars 2019 och detta är ett beslut som Svenska kyrkan inte har haft möjlighet att påverka.

Inspiration - psalmer, musik och texter

Här är några vanliga marscher vid in- och uttåg i kyrkan: 

Brudmarsch till Per och Anna – Orsa spelmän
Bröllopsmarsch ur Bröllopet på Ulfåsa – August Söderman
Intåg i sommarhagen – Wilhelm Pettersson-Berger
Gotländsk bröllopsmarsch – trad
Jämtländsk bröllopsmarsch - trad
Leksands brudmarsch - trad
Bröllopsmarsch ur En Midsommarnattsdröm – F Mendehlsson
Bröllopsmarsch ur Lohengrin – R Wagner
Sinfonia di Chiesa - J H Roman

Psalmer
Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. Det kan också vara trevligt att välja en psalm som anknyter till årstiden, till exempel en sommarpsalm eller julpsalm.

Psalm 82 - Gud, se i nåd till dessa två
Psalm 84 - Vi lyfter våra hjärtan
Psalm 85 - Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans
Psalm 289 - Guds kärlek är som stranden
Psalm 411 - Gud har omsorg om vårt släkte
Psalm 791 - Du vet väl om att du är värdefull
Psalm 199 - Den blomstertid nu kommer
Psalm 200 - I denna ljuva sommartid
Psalm 754 - När dagens fylls av fågelsång
Psalm 751 - O, vad världen nu är skön
Psalm 201 - En vänlig grönskas rika dräkt
Psalm 297 - Härlig är jorden
Psalm 903 - Jag tror att Gud är kärleken

Sånger om kärlek
Det är vanligt att man ber någon vän eller släkting framföra en sång eller musikstycke under vigseln. En lista över bra stycken skulle kunna bli oändlig. Här följer ett urval:

I folkviseton (Kärleken kommer) - Nils Ferlin
Av längtan till dig - Åsa Jinder
För kärlekens skull - Ted Gärdestad
Älska mig - Ainbusk Singers
Himlen runt hörnet - Lisa Nilsson
Höstvisa - Tove Jansson
Följ mig bortåt vägen – Povel Ramel
Aldrig ska jag sluta älska dig - Jonas Gardell
Kärleken förde oss samman - Ulf Lundell
Så skimrande var aldrig havet - Evert Taube
Den första gång jag såg dig – Birger Sjöberg
Jeg Elsker Deg (Op 5/3) – Edvard Grieg

Instrumental musik
Ett instrumentalt musikstycke ger andrum för reflektion och skapar stämning under vigseln. Kantorn eller någon annan musikaliskt kunnig person kan säkert hjälpa er med tips och idéer. Här följer ett par exempel:

Ave Maria (D 389) – Franz Schubert
Amazing grace – trad.
Preludium I Ess du – J S Bach

Dikter
Lugn kärlek – Olof Lagercrantz
Morgon – Bertil Malmberg
Den dagliga kärleken – Maria Wine
Hon går med vinden i sitt hår – Claes Andersson
Flickan under nymånen – Bo Bergman
Hur kan jag säga om din röst är vacker – Karin Boye
Till Georg – Ylva Eggehorn
Lyft ögonbrynens parasoll – Uno Florén
Rosen – Edith Södergran
Sakta jag rullar ditt huvud – Lennart Hellsing
Du, som av skönhet och behagen (Ur Den nya skapelsen eller Inbillningens värld) – Johan Henric Kellgren
Det blir vackert där du går – Pär Lagerkvist
Kärleksvisa – Elisabet Hermodsson
Den rätte – Erik Lindorm
Min älskade glömmer – Ulla Pironi
Rörelsen – Britt Arenander