Sankt Görans kolumbarium är beläget under Sankt Görans kyrka
Foto: Arne Hyckenberg

Kolumbariet

Församlingens kolumbarium finns under S:t Görans kyrka.

Historik
Sankt Görans kolumbarium är beläget under Sankt Görans kyrka. Det består av 22 rum i två plan, grupperade på ömse sidor av en entréhall. Rummen I - XII, till höger om entréhallen, invigdes 1959, strax efter kyrkans färdigställande. Rummen XIII - XXII, som ligger till vänster om entréhallen, invigdes jämte andaktsrummet efter en tillbyggnad 1967. Arkitekt vid såväl nybyggnad som tillbyggnad var kyrkans arkitekt, Adrian Langendal. Totalt finns 4550 nischer i kolumbariet med plats för cirka 10.000 askurnor. Av dessa nischer är drygt 500 inte upplåtna.

Ordet kolumbarium är latin, betyder duvslag och härledes från ordet colomba, som betyder duva. I Stockholm finns kolumbarier i ytterligare fem församlingar. Sveriges första och största kolumbarium är det i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det byggdes 1924 med plats för över 35 000 urngravplatser.
 
Konsten
I entréhallen finns en stuckaturrelief "Mot ljuset", utförd av skulptören Robert Nilsson. Den visar ett barn, som på en tunn bro av säv går över till andra stranden, där en ängel möter. Under bron flyter livets flod, i vilken sol och stjärnor speglar sig. I samma rum finns en skulptur av en bedjande kvinna "Ske Din vilja", utförd och skänkt av D. Dahl. En ljusbärare i svart smide skänker också andakt åt detta rum.

Ett flertal andra skulpturer och reliefer finns i kolumbariet, vilka är utförda av skulptören David Wretling. I slutet av korridoren i den äldre delen av kolumbariet hänger sålunda en polykrom gipsrelief, föreställande den barmhärtige samariten. I nischer finns två mindre skulpturer, den ena föreställande en man och med inskriften "Du skall älska din nästa", den andra en kvinna med ett brinnande hjärta.  
Wretling har även skapat de två reliefer, som finns i korridoren i kolumbariets nyare del. Den ena föreställer Jesus och apostlarna, medan den andra visar en familj, som blickar upp mot himlen.

Slutligen finns i denna korridor en träskulptur placerad, vilken föreställer Jesus, Maria och Josef och som troligen är tillverkad år 1571. Korridorens ena sida utgörs av en glasvägg, som konstnären Einar Forseth skapat. Han har för övrigt också målat kyrkans altarvägg. På andra sidan glasväggen är andaktsrummet beläget. I detta rum tas ofta ett sista farväl av den avlidne innan gravsättning sker. Framför altaret hänger ett antependium från 1930-talet, härrörande från den gamla Sankt Görans kyrka, som revs 1955. På väggen hänger två trätavlor från 1600-talet, vilka ursprungligen varit delar i kyrkbänkar. Motiven är dygderna Constantia (ståndaktigheten) och Fides (troheten).  

Gravrätt
Frågor om gravrätt och liknande regleras av Begravningslagen, Begravningsförordningen samt av ett av Västermalms församlings kyrkofullmäktige antaget reglemente.

Gravrätt innebär rätt att disponera en gravplats under en viss tid. I Sankt Görans kolumbarium upplåtes gravrätter för 25 år med rätt till förnyelse av gravrätten för ytterligare 15 år. Gravrätten upplåtes normalt till en person, gravrättsinnehavaren. Denna ansvarar för gravplatsen och skall fatta de beslut som kan komma ifråga beträffande gravplatsen, t. ex. gravsättning av ytterligare urnor i nischen. Upplåtelse sker oavsett var den blivande gravrättsinnehavaren är folkbokförd eller vilket samfund han tillhör. Förekommande kostnader är lika för alla. Gravrätt upplåts kostnadsfritt, men kostnad för gravskötsel tillkommer (2800 kr./nisch) för 25 år. Vid förnyelse av gravrätt utgår en administrationsavgift om 1000 kr. samt skötselkostnad för de tillkommnade 15 åren (1700 kr.).

Gravrätt upplåts endast i samband med gravsättning. Därvid kontaktas kolumbarievaktmästaren, som visar lediga nischer och som upprättar avtal om upplåtelse av gravrätt, vilket skall undertecknas av den, till vilken gravrätten upplåtes. Detta avtal jämte erlagd avgift ligger sedan till grund för inskrivning i gravbok och utfärdande av gravbrev. Gravbrevet är gravrättsinnehavarens bevis för att han är behörig att utöva gravrätten. Det skall av kyrkoförvaltningen kompletteras efter hand, liksom gravboken.

Gravsättning sker i kolumbariet vid tidpunkt som överenskommes med vaktmästaren. Ofta sker gravsättning genom vaktmästarens försorg efter ett sista farväl i andaktsrummet. Anhöriga kan dock utforma denna akt enligt egna önskemål och präst kan medverka om så önskas.

I nischerna får endast placeras urnor av oförgängligt material. Det är viktigt att komma ihåg, att en gravsättning i en nisch i kolumbariet är lika slutgiltig som en gravsättning på kyrkogård. Flyttning av gravsatt urna medges mycket sällan. Beslut i sådana ärenden fattas av församlingens kanslichef.

På nischplattan kan gravrättsinnehavaren låta gravera in den gravsattes namn och data. En karta med symboler, som också kan ingraveras, tillhandahålles av vaktmästaren. Om andra symboler än de förevisade önskas, måste ansökan om detta tillställas kanslichefen, som fattar beslut.

Nischerna kan smyckas genom att levande snittblommor placeras i en särskild vas, som erhålls hos vaktmästaren. Vissna blommor avlägsnas och vaserna diskas av vaktmästaren. Vaktmästaren kan också åtaga sig blomstersmyckning av en nisch till ett pris av 70 kr. som betalas in senast två veckor innan första smyckningstillfälle på församlingens plusgiro 10 00 27-2
(vänligen uppge rum och nisch samt veckor på talongen).

Öppettider
Måndagar stängt
Tisdagar-lördag kl. 11.00-16.00 
Söndag kl. 12.00-16.00

Kontakt:

Gravrätts- och administrativa ärenden:
Kjell Hellström: 08-545 709 51 
Frågor om öppettider:
Kolumbariets svarsgrupp, tel: 08-545 709 76
E-post: vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se

Det går också bra att ringa församlingens växel på 08-650 49 00


Gravrättsinnehavare sökes
Enligt Begravningslagen ska alla gravplatser ha en aktuell gravrättsinnehavare, dvs en person som ansvarar för gravplatsen. Sedan 1991 gäller att dödsboet efter en avliden gravrättsinnehavare ska anmäla till vem gravrätten ska gå över. Före 1991 ärvdes gravrätten automatiskt av alla dödsbodelägare, men det fanns ingen skyldighet att anmäla namnen på de nya gravrättsinnehavarna till kyrkogårdsförvaltningen (församlingen). Därför finns ett stort antal gravplatser i kolumbariet som har gravrättsinnehavare som ärvt gravrätten, men som vi i församlingen inte känner till. 

De gravplatser det gäller finns i denna förteckning. De är också anslagna i respektive rum i kolumbariet. För att uppdatera uppgifterna i vårt gravregister, skulle vi gärna vilja komma i kontakt med Dig som har anknytning till någon av de aktuella gravplatserna. Du kanske är anhörig till någon av de gravsatta eller har kännedom om deras efterlevande. 

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få att hitta de saknade gravrättsinnehavarna. Kontakta oss via kolumbariets svarsgrupp, tel: 08-545 709 76 eller vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se
Vi är mycket tacksamma för Din hjälp!