Västerlövsta kyrka

Västerlövsta kyrka byggdes under senare delen av 1400-talet och ersatte sannolikt en stor träkyrka. Varför församlingen valde att bygga en helt ny kyrka vet vi inte men man kan gissa att träkyrkan var i allt för dåligt skick för att restaurera. Kyrkan är öppen för besök dagligen kl 9–15.

Ett triumfkrucifix från 1300-talet, som förvaras på museum, liksom dopfunten från omkring 1250-talet är de föremål som finns bevarade från en äldre kyrka. Om denna låg på samma plats som den nuvarande kyrkan vet vi inte.
När kyrkan stod färdig saknade den ännu torn liksom nuvarande Mariakor och sakristia. Valven slogs av den skicklige Anders murmäster från Enköping och utsmyckades av honom med valvgubbar, ansikten och geometriska ornament. Även korvalvet, som senare målades, omfattas av samma valvutsmyckning.

Ungefär samtidigt som Västerlövsta församling anskaffade altarskåpet, d v s ett stycke in på 1500-talet, försågs korets valv och väggar med så kallade figurmålningar. Dessa har troligen utförts av Anders Martinsson och är modernare än Albertus Pictors målningar, vilket bland annat syns på figurernas kläder men även på rumsperspektivet i de olika scenerna vilka har ett helt annat djup än äldre målningar.

Kalkmålningarna framställer för den kristna tron viktiga händelser ur både Bibeln och ur kyrkohistorien. Målningarna hämtade sina motiv ur den populära ”Biblia Pauperium” (de fattigas bibel), en medeltida bilderbok för de kristna som saknade en Bibel eller inte kunde läsa latin. Valvmålningarna, som så småningom kom att betraktas som ”gammalmodiga” täcktes av puts och kalk men knackades fram av en ung Hebybo under sommaren 1913. De rengjordes 1958 samt senast 1996.

Mysterieskåpet, som altarskåpet även kallas eftersom det framställer det heliga mysteriet, Kristi lidande, död och uppståndelse, tillverkades i början av 1500-talet i Antwerpen, vid Jan de Molders verkstad. Skåpet präglas av de individuellt framställda figurerna och av innerligheten i scenerna. Det rengjordes senast vid 1996 års renovering.

Altaret med altarring nytillverkades efter delvis äldre förebild vid 1950-talets restaurering.

Kormattan är utformad av Kajsa Aronsson samt vävd på Kasthall. Den inköptes 1997 för donerade medel.

Texten författad av kykoherde Sven Wiking (kyrkoherde mellan år 1981–2000)

Panoramafilm

En panoramafilm finns över Västerlövsta kyrka, så att du kan se dig omkring i kyrkan hemma på datorn. Filmen hittar du här: panoramafilm.

Bildgalleri