Enåkers kyrka mellan grönskande träd.
Foto: Linnea Dunér

Enåkers kyrka

Enåkers kyrka är en större sockenkyrka som troligen uppfördes kring år 1300. En omfattande ombyggnad av den medeltida kyrkan genomfördes 1854–1855, då exteriören fick sin prägel av nygotik.

Vid den stora renoveringen i mitten av 1800-talet byggdes ett helt nytt korparti, ett torn och en sakristia. Samtidigt revs den gamla sakristian och vapenhuset.

Invändigt har Enåkers kyrka ett stjärnvalvstak från omkring 1475. Från samma tid är de så kallade valvgubbarna, de målade figurer som ser ut att hålla upp valven.

Tak och väggar pryddes tidigare av kalkmålningar från två perioder: 1480-talet och 1500-talets början. Målningarna kalkades över i slutet av 1700-talet. Ytterligare förändringar av kyrkorummets interiör utfördes från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt.

I Enåkers kyrka finns en dopfunt från Gotland daterad till 1200-talet, ett triumfkrucifix från slutet av 1200-talet eller 1300-talets början och ett altarskåp som troligen är tillverkat i Sverige på 1480-talet. Två medeltida träskulpturer från 1400-talets andra hälft – en Birgittaskulptur samt ett krönt kvinnligt helgon utan attribut – finns också i kyrkan.

Enåkers kyrka bland kala träd.
Foto: Seija Wällensjö

Arkeologisk undersökning

I samband med att markingrepp utfördes runt och under Enåkers kyrka 2014 gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning. Arkeologerna hittade bland annat rester efter den förra sakristian, grundstenar från äldre byggnadsdelar och möjliga rester av den bogårdsmur som löpt kring kyrkogården.

En del av ytan under kyrkgolvet undersöktes också. Där hittades rester efter äldre tegelgolv och fragment från det medeltida muralmåleriet. Där fanns även fjorton gravar och äldre små föremål såsom knappar, glasögon, knivar och psalmböcker.

Även rester efter en äldre stenkyrka påträffades, i form av en två meter bred brundmur med en en meter bred mur ovanpå. Enligt kolprover är den från 900-talets andra hälft eller 1100-talets mitt. 

Upplandsmuseet har publicerat en rapport om undersökningen. Tryck på länken nedan för att läsa rapporten.

Enåkers kyrka – Undersökning av en äldre kyrkobyggnad under golvet (pdf, 5,4 MB)

Panoramafilm

I den här panoramafilmen kan du se dig omkring i Enåkers kyrka. Tryck i bilden och dra muspekaren åt olika håll för att se olika delar av kyrkorummet.