Foto: Seija Wällensjö

Enåkers kyrka

Enåkers kyrka är en relativt stor sockenkyrka som troligen uppfördes kring år 1300. En omfattande ombyggnad av den medeltida kyrkan genomfördes 1854–1855, då exteriören fick sin prägel av nygotik. Ett helt nytt korparti byggdes, liksom ett torn och en sakristia. Samtidigt revs den gamla sakristian samt vapenhuset.

Interiört har Enåkerskyrka ett stjärnvalvstak från omkring 1475. Från samma tid är de s.k. valvgubbarna, d.v.s. människoavbildningar som håller upp valven. Tak och väggar pryddes tidigare av kalkmålningar från två perioder: 1480-talet och 1500-talets början. Dessa överkalkades i slutet av 1700-talet. Ytterligare förändringar av kyrkorummets interiör utfördes under slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt.

I Enåkers kyrka finns en dopfunt från Gotland daterad till 1200-talet, ett triumfkrucifix från slutet av 1200-talet eller 1300-talets början och ett altarskåp som troligen är tillverkat i Sverige på 1480-talet. Två medeltida träskulpturer från 1400-talets andra hälft – en Birgittaskulptur samt ett krönt kvinnligt helgon utan attribut – finns också i kyrkan.

Arkeologisk undersökning

I samband med att markingrepp utfördes runt och under Enåkers kyrka 2014 gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning. Man hittade bland annat rester efter den förra sakristian, grundstenar från äldre byggnadsdelar och möjliga rester av den bogårdsmur som löpt kring kyrkogården.

Foto: Seija Wällensjö

Under kyrkgolvet upptäcktes, i den del som undersöktes, rester efter äldre tegelgolv, fragment från det medeltida muralmåleriet, totalt fjorton gravar och små, äldre föremål såsom knappar, glasögon, knivar och psalmböcker.

Även rester efter en äldre stenkyrka påträffades, i form av en två meter bred brundmur med en en meter bred mur ovanpå. Enligt kolprover härrör den från 900-talets andra hälft eller 1100-talets mitt. 

Upplandsmuseet har publicerat en rapport om undersökningen. Följ länken nedan för att läsa rapporten som pdf-fil.

http://www.upplandsmuseet.se/globalassets/publikationer/rapportserien/rapporter-2016/rapport_enakers-kyrka_komp.pdf

Panoramafilm

En panoramafilm finns över Huddunge kyrka, så att du kan se dig omkring i kyrkan hemma på datorn. Filmen hittar du här: panoramafilm.