Foto: Henrik Betnér

Idé och mål

Här hittar du församlingens vision och församlingsinstruktion för Västerleds församling.

Församlingens vision

Västerleds församling vill vara en plats för möten med Gud - med andra - och med oss själva. I gudstjänsten får vi ta emot upprättelsen i Jesus Kristus. Den upprättelsen som evangeliet skänker oss skall speglas i enskilda människors liv och översättas i våra relationer till andra, till vår värld och till skapelsen.

Församlingsinstruktion

Församlingens målsättning finns formulerade i en församlingsinstruktion som tas fram av förtroendevalda och verksamma i församlingen. Målen omfattar kyrkans verksamhet och uttrycks under rubrikerna; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänst

Församlingens unika uppgift är att fira gudstjänst. Gudstjänsten ger oss vår identitet. Gudstjänsten ger tron sin näring genom Ordet, bönen och nattvardens bröd och vin. I den gemensamma gudstjänsten möter vi Gud, varandra och oss själva. 

Diakoni 

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet. Detta ansvar är församlingens gemensamma, som delas av alla. De som bor eller vistas i församlingen är därmed resurser med avseende på församlingens uppgift att uttrycka Kristi kärlek i medmänsklig omsorg.

Undervisning

Västerleds församling vill i sitt program för undervisning, med dopbefallningen som grund, ge människor kunskap om den kristna tron, möjlighet till samtal om Gud och livet och till växande i tron.

Mission

Det grundläggande missionsuppdraget till sin kyrka och församling har Herren Jesus själv gett i Missionsbefallningen (Matt. 28:18-20). Där formuleras uppdraget som tar sig uttryck på olika sätt. Allt som församlingen gör skall vara kopplat till detta hennes grundläggande missionsuppdrag.

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Svenska kyrkans församlingar är indelade i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Västerleds församling tillhör Stockholms stift med biskop Andreas Holmberg.

Svenska kyrkans nationella arbete utförs till största delen vid kyrkokansliet i Kyrkans Hus i Uppsala. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare.

Svenska kyrkans flagga

Flaggan är röd och gul och pryds av Kristi segerkrona – symbolen för evigt liv. Den röda färgen: elden, blodet och kärlekens färg. Rött kan även vara "Guds färg", symbloliserande Guds kärlek. Den gula färgen liknar guld och symboliserar det eviga ljuset, Guds härlighet och makt.