Foto: Henrik Betnér

Idé och mål

Här hittar du församlingens vision och församlingsinstruktion för Västerleds församling.

Församlingens vision

Västerleds församling vill vara en plats för möten med Gud - med andra - och med oss själva. I gudstjänsten får vi ta emot upprättelsen i Jesus Kristus. Den upprättelsen som evangeliet skänker oss skall speglas i enskilda människors liv och översättas i våra relationer till andra, till vår värld och till skapelsen.

Församlingsinstruktion

Församlingens målsättning finns formulerade i en församlingsinstruktion som tas fram av förtroendevalda och verksamma i församlingen. Målen omfattar kyrkans verksamhet och uttrycks under rubrikerna; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänst

Församlingens unika uppgift är att fira gudstjänst. Gudstjänsten ger oss vår identitet. Gudstjänsten ger tron sin näring genom Ordet, bönen och nattvardens bröd och vin. I den gemensamma gudstjänsten möter vi Gud, varandra och oss själva. 

Diakoni 

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet. Detta ansvar är församlingens gemensamma, som delas av alla. De som bor eller vistas i församlingen är därmed resurser med avseende på församlingens uppgift att uttrycka Kristi kärlek i medmänsklig omsorg.

Undervisning

Västerleds församling vill i sitt program för undervisning, med dopbefallningen som grund, ge människor kunskap om den kristna tron, möjlighet till samtal om Gud och livet och till växande i tron.

Mission

Det grundläggande missionsuppdraget till sin kyrka och församling har Herren Jesus själv gett i Missionsbefallningen (Matt. 28:18-20). Där formuleras uppdraget som tar sig uttryck på olika sätt. Allt som församlingen gör skall vara kopplat till detta hennes grundläggande missionsuppdrag.

Här kan du läsa församlingsinstruktionen

Svenska kyrkans organisation

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Svenska kyrkans församlingar är indelade i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Västerleds församling tillhör Stockholms stift med biskop Andreas Holmberg.

Svenska kyrkans nationella arbete utförs till största delen vid kyrkokansliet i Kyrkans Hus i Uppsala. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare.

Svenska kyrkans flagga

Flaggan är röd och gul och pryds av Kristi segerkrona – symbolen för evigt liv. Den röda färgen: elden, blodet och kärlekens färg. Rött kan även vara "Guds färg", symbloliserande Guds kärlek. Den gula färgen liknar guld och symboliserar det eviga ljuset, Guds härlighet och makt.