Förtroendevald

Svenska kyrkan är en folkkyrka, där en demokratisk organisation och kyrkans ämbete samverkar. Med 6,1 miljoner medlemmar är den Sveriges i särklass största medlemsorganisation. Varje medlem har inflytande. Det utövas genom att i kyrkovalet, som hålls vart fjärde år, välja förtroendevalda till de beslutande organen. De flesta besluten, t ex om ekonomi, fattas på lokal nivå. Men kyrkan skiljer sig från en förening därigenom att det finns frågor som de förtroendevalda inte kan besluta om.

Svenska kyrkan verkar på tre olika nivåer:

DEN LOKALA NIVÅN: FÖRSAMLINGEN – i vårt fall Västerfärnebo-Fläckebo församling, är den grundläggande enheten. Dess uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingen styrs av Kyrkofullmäktige som i sin tur utser Kyrkorådet. Arbetet leds av kyrkoherden. På många håll är det vanligt att flera församlingar samverkar i ett s k pastorat.

DEN REGIONALA NIVÅN: STIFTET – Västerås stift omfattar Dalarna och Västmanland, och har ett Stiftsfullmäktige som utser Stiftsstyrelsen. Varje stift leds av en biskop. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

DEN NATIONELLA NIVÅN – Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, och behandlar frågor av övergripande slag: sådant som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken,  psalmboken och den kyrkliga organisationen. Kyrkomötet kan inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Kyrkomötet, som samlas under två veckor varje år, utser Kyrkostyrelsen.

Den kyrkliga organisationen både liknar och skiljer sig från en förening. Varje medlem som fyllt 16 år har rösträtt, och man kan bli förtroendevald om man är döpt och har fyllt 18 år. De flesta beslut fattas antingen i samförstånd eller efter omröstning där majoriteten avgör. Det förs protokoll som alla kan ta del av. De senaste lokala protokollen finns längre ner på den här sidan.

Men vissa saker kan man inte rösta om: Svenska kyrkan har en tro, bekännelse och lära som är grundad på Bibeln och fastlagd. För att garantera att inget avviker från den, har präster och biskopar ett särskilt ansvar.

Biskopen utövar tillsyn över församlingarna. Det tar sig uttryck bl a i att det är stiften som fastställer den s k Församlingsinstruktionen, ett dokument med riktlinjer för församlingens arbete. Biskopen besöker församlingarna för att förvissa sig om att allt är som det ska. I kyrkoherdens, och övriga prästers, uppdrag ligger att se till att allt som sker i församlingen stämmer överens med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Denna samverkan mellan församlingsmedlemmarnas valda representanter och biskop/präst brukar ibland kallas för ”den delade ansvarslinjen”.  Den innebär att kyrkoherden inte är underställd Kyrkorådet, utan att man tillsammans har ansvar för det gemensamma uppdraget: ”att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” (Kyrkoordningen).

Församlingsinstruktion

Hur och med vad skall församlingen arbeta?

Klicka här