Församlingsinstruktion

för Västerfärnebo-Fläckebo församling

 

VÄSTERFÄRNEBO-FLÄCKEBO FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

               

Västerfärnebo-Fläckebo församling, i Norra Västmanlands kontrakt, Västerås stift, bildades genom sammanläggning av Västerfärnebo församling och Fläckebo församling 2008. Församlingen ingår inte i något pastorat. 

I församlingen finns f n följande tjänster:

1 kyrkoherde, 100%

1 komminister, 75%

1 diakon, 50%

1 kantor, 100%

1 församlingspedagog, 100%

1 kanslist, 75%

1 ekonomibiträde, 50%

3 kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare, 3x100%

Fr o m 190901 omvandlas en av tjänsterna till kyrkogårdsföreståndare-

2 säsongsanställda på kyrkogårdarna, 2x100%

 

Inom församlingens gränser är 3.005 personer bosatta (181231). Folkmängden har varierat marginellt de senaste åren.

Av dessa bor 2.238 personer i Västerfärnebo distrikt (= den gamla Västerfärnebo församling) och 769 personer i Fläckebo distrikt (= den gamla Fläckebo församling).

Av territorialförsamlingens invånare tillhör 2.112 st Svenska kyrkan, dvs 70,3% (181231).

OMVÄRLDSBESKRIVNING (med ANALYS)

I församlingen finns fem tätorter:
Fläckebo, Västerfärnebo, Salbohed, Hedåker/Västerbykil och Sätra brunn. Alla är små. Utbudet av butiker etc är mycket begränsat.

I trakten finns flera naturreservat, bl a Hällleskogsbrännan och Ekopark Öjesjöbrännan, båda tillkomna efter den stora skogsbranden i området 2014. I Fläckebo ligger den för sitt fågelliv kända Fläcksjön.

Arbetstillfällen finns inom jord- och skogsnäringen, kommunal vård och omsorg, samt viss service. Dessutom finns småindustri anpassad till ortens näringar. Många pendlar till de närliggande städerna Sala, Avesta, Fagersta, Västerås och Stockholm.

I församlingen finns följande skolor:

  • Hedens skola förskoleklass - åk 6 + fritidshem
  • Kilbo förskola 1-5 år
  • Kilbo skola förskoleklass-åk 6 + fritidshem
  • Klockarbo förskola 1-5 år
  • Västerfärnebo skola förskoleklass-åk 6 + fritidshem
  • Salbo förskola 1-5 år

De i församlingen boende tillbringar i hög utsträckning dagarna på annat håll, då dagpendlingen – inte minst för skolelever från åk 7 och uppåt – är betydande. Församlingsverksamhet på dagtid når därför huvudsakligen pensionärer, barn, föräldralediga och arbetslösa. Verksamhet på kvällstid och helger behöver utvecklas.

Det finns många möjligheter till samarbete mellan församling och skola, från förskoleklass upp till åk 6.

Däremot är möjligheterna att ha kontakt med tonåringar begränsad, eftersom de i regel tillbringa sina skoldagar inne i Sala, och utvecklar fritidsintressen där. Lokaltrafiken i Sala kommun är dessutom gratis.

Av territorialförsamlingens invånare tillhör 2.112 Svenska kyrkan, dvs 70,3% (181231). 

Jämförelse  församlingen/riket:

2010: 83,9%/70%.

2014: 77,2%/64,6%

Under 2018 anmälde 0,43% ut-träde ur Svenska kyrkan. Riksgenomsnittet var 1,22%.

Av statistiken att döma har Svenska kyrkan en stark förankring i bygden. Andelen medlemmar är hög och utträdena jämförelsevis få.

Under 2018 döptes 64% av alla barn som föddes i församlingen. Av de barn som har minst en förälder som tillhör Svenska kyrkan döptes 72,7%.

I hela Sverige döptes 40,6% av alla födda barn. Av de barn som har minst en förälder som tillhör Svenska kyrkan döptes i hela Sverige 65,5%.

Dopfrekvensen i församlingen förefaller relativt stabil och ligger högre än både riksgenomsnitt och lokalt genomsnitt. Men en tredjedel av barnen med minst en tillhörig förälder döps inte. 

Äldreboende finns på Björkgården i Västerfärnebo samhälle med 42 boende samt en nyöppnad demensavdelning. Björkgården har ett stort upptagningsområde som sträcker sig utanför församlingen.

Många av de boende på Björkgården saknar anknytning till bygden och har därmed få sociala kontakter. Det diakonala arbetet bland äldre behöver utvidgas.

I församlingens geografiska område finns ett rikt kultur- och föreningsliv, såsom byalag, idrottsföreningar, hembygdsföreningar, olika konst- och musikaktiviteter, förutom kyrkornas verksamhet.

Ett gemensamt projekt i bygden är Svartådalens bygdeutveckling, där församlingen är medlem, och med vilket samarbete sker.

Ett utökat samarbete med föreningslivet är möjligt.

I bygden finns, förutom Svenska kyrkan, ytterligare en kristen församling: Kristen Gemenskap, som tillhör Evangeliska frikyrkan (EFK).

Kontakten mellan Svenska kyrkan och Kristen Gemenskap är relativt sparsam.
Det ekumeniska arbetet är f n begränsat. Här finns möjligheter till ökat samarbete.

   

PASTORALT PROGRAM

Gudstjänst

I församlingen firas huvudgudstjänst varje sön- och kyrklig helgdag i Västerfärnebo kyrka, utom Långfredag, då långfredagsgudstjänst firas, och Midsommardagen, då gudstjänst firas tillsammans med grannförsamlingen i Sätra brunns kyrka.

Huvudgudstjänsten firas som högmässa. Då barnkör eller annan barngrupp medverkar utformas högmässan särskilt med tanke på barnens deltagande.

I Fläckebo kyrka firas mässa den sista söndagen i varje månad samt i samband med de stora helgerna.

Dessutom firas musikgudstjänster då och då i båda kyrkorna, i Fläckebo t ex varje lördagskväll under sommaren. Musikevenemang utformas som gudstjänster, sällan som konserter.

En enklare mässa firas i Den Gode Herdens kapell, i norra delen av kyrkorummet i Västerfärnebo, på tisdagsmorgnar under terminerna samt vissa onsdagar i samband med sopplunch i Församlingsgården.

Församlingen firar regelbunden gudstjänst på äldreboendet Björkgården sedan lång tid tillbaka, f n var tredje vecka, även under sommaren. En gång varje termin firas mässa.

Under sommaren firas friluftsgudstjänst några gånger i Västerfärnebotrakten och några gånger i Fläckebotrakten.

Församlingen har flera körer: en blandad vuxenkör och två barnkörer.

Kyrkliga handlingar erbjuds i båda kyrkorna. Prästerna gör hembesök hos familjerna för att förbereda. Begravningsgudstjänster hålls oftast på torsdagar eller fredagar, dopgudstjänster på söndagar eller lördagar och vigselgudstjänster på lördagar. Det är också möjligt att ha dop och/eller vigsel på andra platser.

Kyrkoherden fastställer, efter samråd med församlingens kyrkoråd, komminister och kyrkomusiker, en plan för församlingens gudstjänster.

Det, med tanke på församlingens storlek, mycket omfattande gudstjänstlivet är väl etablerat sedan lång tid tillbaka. Församlingen håller fast vid att fira gudstjänst varje sön- och helgdag. Samtidigt efterfrågas idag allt mer ett varierat utbud, även av gudstjänster utan nattvardsfirande. Med de stora resurser församlingen lägger ner bör ett mer mångfacetterat gudstjänstliv kunna utvecklas.

 

Undervisning

Församlingen erbjuder dopundervisning i form av barngrupper för olika åldrar (till vilka givetvis även odöpta barn är välkomna). Inbjudan skickas till alla döpta.

I samarbete med skolorna, och med respekt för de begränsningar skollagen anger, arbetar församlingen med frågor om etik och värderingar. Skolarbetet har en stor utvecklingspotential. Relationen med rektorerna är mycket bra, och att församlingen 2019 anställt en församlingspedagog innebär en stor satsning på detta område.

Ansvaret för upplägg och pedagogik i kontakten med familjer och skolor vilar främst på församlingspedagogen.

Eftersom det inte längre finns någon högstadieskola i trakten, sker konfirmandarbetet i samarbete med de övriga pastoraten i kommunen, med utgångspunkt i Sala, där högstadieskolorna är belägna. Ungdomarna bjuds in att delta i det totala utbudet av konfirmandgrupper oavsett var de är bosatta. Församlingspedagogen deltar i det gemensamma konfirmandarbetet.

Församlingen ska erbjuda samtal och undervisning om livsfrågor och kristen tro, enskilt, i grupp och vid öppna samlingar. Möjligheten till dop eller konfirmation för vuxna ska lyftas. I första hand ansvarar komministern för detta utvecklingsområde.

 

Diakoni

Församlingen vill, i sina kontakter och verksamheter, vara uppmärksam på de diakonala behov som kan förekomma i alla åldersgrupper. Medarbetare och förtroendevalda ska vara observanta och förmedla kontakt på lämpligt sätt.

Diakonen erbjuder hjälp och stöd, både praktiskt och i form av samtal, enskilt eller i grupp. Även prästerna ska finnas tillgängliga för samtal.

Hembesök är viktiga. Förutom de besök diakon och präster gör, behövs en besöksgrupp för att tillgodose behoven av social samvaro hos framför allt äldre.

Att skapa mötesplatser är en del av det diakonala ansvaret, och församlingen erbjuder öppen och välkomnande gemenskap i olika former, i församlingsgårdarna i Västerfärnebo och Fläckebo.

 

Mission

Missionsuppdraget – att visa på den frihet och glädje som evangeliet förmedlar till varje människa – är genomgående i all verksamhet, förutom den som bedrivs i direkt samarbete med skolor, där församlingen har att förhålla sig till skollagens bestämmelser.

Vägen in i kyrkan sker genom dopet. Inbjudan till dop skickas hem till alla familjer med nyfödda barn, enligt rutiner som församlingspedagogen upprättar. Det ska finnas stora möjligheter att hitta en passande tid för dopgudstjänst, som förutom i kyrkorna också kan hållas på andra platser. Församlingsgårdarna lånas ut gratis för dopkaffe.  Till de odöpta som fyller 18 år, och därmed försvinner ur kyrkans register, skall en särskild personlig inbjudan skickas ut.

Församlingens båda kyrkor hålls öppna varje dag, året runt, för besök och enskild andakt. Kyrkorummen förmedlar evangeliet utan ord. Kyrkorna tjänar på så sätt som platser för bön, andakt och stillhet också för den individuelle sökaren. Det är betydelsefullt att veta sig ha tillgång till sin lokala kyrka i stor omfattning, och de generösa öppettiderna medverkar till att stärka medvetenheten om en levande kyrkas närvaro i vardagslivet.

Församlingen har uppdraget att berätta om Kristus även på andra sätt än genom traditionell kyrklig verksamhet, och på andra platser än i kyrkliga lokaler. Församlingen samverkar därför med andra krafter av god vilja, och ska ha nära relation med skolor, föreningar, institutioner och myndigheter på orten.

För att nå människor som inte annars finns med i kyrkans sammanhang är en väl utformad information om församlingens verksamhet av stor betydelse. Syftet är inte bara att inbjuda till deltagande, utan också att berätta om hur evangeliet omsätts i handling.

 

 

VERKSAMHETER PÅ ANDRA SPRÅK

Församlingen bedriver ingen verksamhet på andra språk än svenska eftersom några kända behov inte föreligger. Skulle behov uppstå anlitas extern hjälp. Från stiftet finns möjlighet att få hjälp med teckentolkning.

 

                

BARNKONSEKVENSANALYS

 

Barnkonsekvensanalyser görs inför alla beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige där en sådan kan anses relevant. En grundläggande förutsättning för hela det pastorala programmet är att särskild hänsyn tas till barns och ungas behov, som prioriteras i alla verksamheter.

                                    

 

KYRKOMILJÖN

Församlingen har två kyrkor, båda med medeltida ursprung.

Västerfärnebo kyrka är belägen mitt i kyrkbyn, intill en länsväg med genomfartstrafik. Kyrkan byggdes på 1700-talet om till korskyrka, med ett väldigt centraltorn, efter förebilder från Stockholm. Den välskötta parkliknande kyrkogården, med stora gamla lövträd, förstärker upplevelsen av en kyrkomiljö som man inte väntar sig att finna på landsbygden.

Kyrkans interiör är ganska mörk, och i fokus finns det medeltida altarskåpet. Två separata rum ger möjlighet till kyrkkaffe och andra mindre samlingar.

Intill kyrkan ligger Församlingsgården, som tidigare var tings- och skolhus. Dess storlek och strikta utformning bryter av mot den övriga bebyggelsen, och bidrar starkt till kyrkomiljöns karaktärsskapande betydelse. I församlingsgården finns expedition och arkiv, arbetsrum för den församlingsvårdande personalen, lokaler för musikverksamheten och för barn- och familjeverksamheten, samt en stor samlingssal.

Kyrkan hålls öppen dagligen, sedan många år, och tack vare det centrala läget är den en viktig plats för många, som kommer för att tända ljus eller sitta en stund i stillhet.  Kyrkobyggnaden, kyrkogården och intillliggande ytor är byns självklara centrum och stolthet. Kyrkomiljöns betydelse för att befästa kristendomen i bygden och markera en levande kyrkas närvaro, kan knappast överskattas.

Fläckebo kyrka ligger naturskönt, med en vacker kyrkogård, på sluttningen mot Fläcksjön. Efter en ombyggnad på 1800-talet har kyrkan ett traditionellt yttre, med kyrktorn mot väster. Bebyggelsen kring kyrkan är gles. Församlingsgården, som innehåller en samlingssal samt en mindre lägenhet, är belägen c:a 400 m från kyrkan.

Interiören präglas av ett festligt kor med glasmålningar från 1800-talets slut. I nedre delen av kyrkan finns plats för kyrkkaffe och andra samlingar. Även Fläckebo kyrka hålls öppen dagligen.

Kyrkomiljön får sin alldeles speciella karaktär genom de bevarade kyrkstallarna med intilliggande bodar och sockenmagasinet, totalt elva rödfärgade timmerhus, samt den gamla komministergården (numera privatägd).  Det är en välbevarad kulturmiljö och samtliga byggnader är skyddade som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen.

 

 

FYRA UTVECKLINGSOMRÅDEN

 

Församlingen kommer att satsa särskilt på följande utvecklingsområden:

  • Undervisning om kristen tro för vuxna.
  • Samverkan mellan personal och förtroendevalda.
  • Utveckla barn- och ungdomsarbetet.
  • Varierat gudstjänstliv.

 

 

Uppföljning

Församlingsinstruktionen ska vara väl känd av anställda och förtroendevalda.

Kort- och långsiktiga mål, utifrån Församlingsinstruktionen, ska tas fram av kyrkoherden och kyrkorådet, och ligga till grund för verksamhetsplaneringen. Utvärdering av församlingens arbete görs varje år i samband med årsredovisningen, genom kontroll av måluppfyllelsen och uppföljning, och eventuell revidering, av Församlingsinstruktionen.

En genomgripande revidering och eventuell omarbetning av Församlingsinstruktionen skall ske vid varje ny mandatperiod eller vid annan genomgripande förändring.

 

 

Bilaga: Handlingsplan för konfirmandarbetet

I och med att högstadieskolan i Västerfärnebo lades ner 2012 försvårades möjligheterna för församlingen att bedriva verksamhet bland ungdomar. Tidigare har det funnits en livlig ungdomsverksamhet, men nu finns inte längre några naturliga samlingsplatser. Café Valvet, som församlingen drivit bl a som en mötesplats för unga, kunde inte överleva utan lades ner 2015. Möjligheterna att rekrytera till ett lokalt konfirmandarbete blev till sist så begränsade att endast någon enstaka konfirmand visade intresse.

Församlingen har därför sökt kontakt med de två övriga pastoraten i Sala kommun. 2018 har ett samarbete inletts. Konfirmandarbetet har sin bas i Sala, där traktens alla högstadieskolor är belägna. Rekryteringen sker gemensamt, dels genom besök på skolorna, dels genom utskick. Grupperna är inte i första hand geografisk indelade, utan bygger på alternativa upplägg – veckoläsning, äventyrsgrupp etc. Västerfärnebo-Fläckebo deltar i samarbetet med en resurs i form av församlingspedagogen och genom att stå som värd för helgläger och andra arrangemang.

Strategier för rekrytering och utveckling av konfirmandarbetet sker tillsammans med de två andra pastoraten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen den 28 maj 2019

 

Kyrkofullmäktige                                                                                          Kyrkoherde

 

 

Leif Boström                                                                              Markus Holmberg

ordförande

 

 

 

Fastställd av Västerås domkapitel

den