Meny

Skolkyrka

Barn har rätt till andlig utveckling, detta nämns i Barnkonventionen. Den svenska barnkommittén som är utsedd av regeringen beskriver så här vad andlig utveckling kan betyda.

- Att få begrepp och symboler för gränsöverskridande upplevelser i
  naturen, konsten eller musiken.

- Att tillsammans med andra eller i ensamhet förundras över universums
  gränslöshet och skönhet.

- Att känna vördnad och respekt inför livets början och slut.

- Att få ett språk för att kunna bearbeta egna viktiga livsfrågor kring
  mening, skuld och förlåtelse.

- Att lära känna religiösa förhållningsätt till livet och tillvaron.

- Att våga lyssna inåt, på sig själv och sina innersta känslor och tankar.

- Att få del av och kunskap om ett centralt kulturarv.

Att främja andlig utveckling enligt ovanstående menar den svenska barnkommittén är skolans ansvar.

Med det som utgångspunkt ser vi det som naturligt att Svenska kyrkan kan vara en samarbetspartner i det arbetet och detta bör vara en plattform för kontakt mellan kyrka och skola.

_______________________________________________________________________

Skolans läroplan

Sedan Lgr 11 presenterades har mycket hänt som påverkar kyrkan och skolans samarbete. Här nedan hittar du en del värdefulla punkter ur Lgr 11 som skapar bra möjligheter för kontakt och samarbete.  

I den vardagliga kontakten med en skola kan följande kapitel från Lgr 11 vara tillämpliga: 

Lgr 11 Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Förståelse och medmänsklighet

Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser skall aktivt motverkas, exempelvis genom projekt Ungdomsforum. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

Lgr 11 Kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer

Normer och värden

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma i uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål

Skolans mål är att varje elev:

Skall respektera andra människors egenvärde.

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa människor.

Kan leva sig in i andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Skolan och omvärden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål

Skolans mål är att varje elev:

Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. 

Kyrkorumspedagogik

Om en församling arbetar med kyrkorumspedagogik kan man i Lgr 11 finna flera kursmål som helt eller delvis berör den tematik och det innehåll som kan rymma paraplybegreppet kyrkopedagogik.

Till dessa hör t.ex. följande kursmål:

(Åk 1-3)

– Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

– Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

– Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

– Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

(Åk 4-6)

– Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

– Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

– Begreppen religion och livsåskådning.

– Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

– Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

– Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

(Åk 7-9)

– Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

– Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

– Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

– Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

– Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

– Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Länkar

Här är ett bra dokument som rör skollagen och kyrkans förskolor. 
Skollagen och kyrkans förskolor (pdf)

Från websidan skolaochsamhalle.se har vi hämtat följande artikel av Lovisa Bergdahl som är läsvärd: Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad  (Word)

Många församlingar samverkar med skolan. Artikel från Västerås stifts Magasin nr 2/2014 som berör skolkyrkoarbetet

Dessa tre böcker är bra referenser i ditt skolkyrkoarbete:

- Skola och kyrka möts (Albin Davidsson, Verbum)
- Upplev kyrkorummet (Thomas Pfitzinger-Drewes, Argument)
- Den blomstertid nu kommer... ( Elaine E Lindblom, redaktör)

Här nedan finns tips om några material framtagna av Västerås stift som kan användas i mötet med förskola och skola:

Princess skolan

Detta genusmaterial riktar sig främst till alla äventyrare i åldern 4-6 år. Men fungerar även för äldre barn. Här finns ett antal färdiga lektioner att användas med tips om material, sånger, samtalsfrågor, m.m. som kan behövas. Ett kopieringsbart diplom finns också i boken.

Älvskolan

Detta är ett material som vill hjälpa dig med inspiration och konkreta idéer när du talar med barn om vår miljö. Det riktar sig främst till barn i åldern 6-9 år men kan anpassas för andra åldersgrupper också. De flesta av aktiviteterna är förlagada utomhus. Här finns färdiga lektioner att användas med tips om material, samtalsfrågor, m.m. som kan behövas. Ett kopieringsbart diplom finns också i boken.

Böckerna kan beställas på Västerås stifts hemsida, webbshop.

Kontakt

Pontus Jyrell

Pontus Jyrell

Stiftskonsulent för barn- och ungdomsarbete