Så styrs stiftet

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, vars ledamöter väljs i direkta val vart fjärde år. Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år.

Stiftsstyrelsen
Stiftsstyrelsen består av 14 valda ledamöter med biskopen som ordförande och 14 valda ersättare med domprosten som ersättare för biskopen.

Domkapitlet
Varje stift har ett domkapitel som består av sju ledamöter och sex ersättare. Biskopen är ordförande och domprosten är vice ordförande.

Egendomsnämnden
Egendomsnämnden ansvarar för förvaltningen av skogs- och jordbruksfastigheter samt andra tillgångar, som t.ex. aktier. Dessa tillsammans kallas för Prästlönetillgångar.

Läs mer!

För mer information om stiftets styrning, sammanträdesdatum, ledamöter och mötesprotokoll gå in under fliken "Beslutande organ".