Tomaskyrkan

Restaurering av Tomaskyrkan

Restaureringen av Tomaskyrkan i Västerås är en fallstudie och ett exempel på hur vård och underhåll av byggnation från sent 1900-tal ger andra utmaningar än äldre kyrkor.

Tomaskyrkan i Västerås byggdes 1971 och räknas till ett av arkitekt Nils Teschs mest betydelsefulla verk. I samband med att kyrkan skulle restaureras stod fastighetsförvaltare och kulturmiljövårdande instanser inför ett flertal frågeställningar om hur åtgärder skulle planeras och vad som skulle prioriteras.

Vid vård och underhåll i kyrkor uppförda under 1900-talets senare hälft stöter man på delvis på andra önskemål och frågeställningar jämfört med vad man gör i äldre kyrkor. I modernismens byggande är experimentella kombinationer av material och tekniker vanligt förekommande liksom användandet av nya eller oprövade material och tekniska lösningar. Problem kring materialens åldrande och förslitning är tydliga i förvaltningen.

Syftet med fallstudien var att dokumentera arbetsprocessen inför, under och efter vårdåtgärder i Tomaskyrkan. Den visar vilka diskussioner som uppkommit, beslut som tagits samt hur lösningarna utformats. Syftet var också att sammanställa, jämföra och diskutera tidigare genomförda vårdåtgärder i andra moderna kyrkor och eventuellt vårdåtgärder i för projektet relevanta profana byggnader. I rapporten belyser man vilka utmaningar som finns i vård- och underhåll av det moderna kyrkliga kulturarvet. Rapporten kan användas inför planeringen av ingrepp och åtgärder i förvaltandet av det moderna kyrkliga kulturarvet. Tanken är att de olika medverkande i en förändringsprocess ska få ett bättre planerat samarbete och en ökad förståelse för kraven som modern skyddad bebyggelse ställer på inblandade parter. 

Projektrapporten finns att ladda ner som pdf här. 

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning