Meny

Projektet spåntäckta tak och fasader i Västerås och Strängnäs stift

År 2018 inledde Västerås och Strängnäs stift Inventering av spåntäckta tak och fasader i Strängnäs och Västerås stift, ett flerårigt, etappindelat stiftsprojekt med syfte att öka och fördjupa kunskapen om stavspån som tak- och fasadbeklädnad på byggnader inom stiftens kyrkomiljöer.

Inventeringen berör all bebyggelse som förvaltas av församlingar och pastorat inom kyrkomiljöerna, så som kyrkor, klockstaplar, stigluckor, gravkapell och övriga byggnader. Hantverksmetoder i tillverkning och läggning, daterande drag, virke och underhåll/behandling dokumenteras. Kartläggningen är angelägen för att kunna hantera frågor rörande underhåll och förvaltning av det kyrkliga kulturarvet

Arbetet utförs på uppdrag av Strängnäs och Västerås stift av Stiftelsen Kulturmiljövård i samarbete med timmerman Daniel Eriksson, Bygg och hantverk i Karlskoga samt Dalarnas museum. Projektet delfinansieras med kyrkoantikvarisk ersättning.

Under våren 2020 har arbetet med etapp 1 avslutats. Målet med etappen har varit att identifiera de byggnader inom stiften som har spåntäckningar och att fördjupa kunskapen om dessa. Utöver själva inventeringsarbetet beskriver rapporten även stavspånets historiska ursprung och utveckling samt hantverket bakom tillverkning och läggning.

Projektrapport finns att läsa här (pdf).

Under 2020 påbörjas den andra etappen som genom fördjupade undersökningar förhoppningsvis ska ge oss ökad kunskap om varför äldre spåntäckningar historiskt har klarat sig bättre än många av spåntäckningar som har lagts under de senaste 50 åren.