Foto: Magnus Aronson/Ikon

Projekt

Svenska kyrkan ansvarar för det kyrkliga kulturarvet. För att stötta församlingar och pastorat arbetar Västerås stift med att ta fram kunskapsunderlag. Kunskapsunderlagen ska vara ett stöd i kulturarvsförvaltningen på lokal nivå, men ska också spridas till allmänheten. Här kan ni följa några av de pågående projekten men även ta del av genomförda projekt.

Pågående projekt

Malungs kyrka

Etapp II, spånklädda tak och fasader

Strängnäs och Västerås stift bedriver ett kunskapsuppbyggande projekt om stavspån. Etapp I startade 2018 och nu pågår etapp II där utvalda spåntäckningar från olika delar av stiften studeras noggrant.

Genomförda projekt

Röda bodar och kyrkstall i Fläckebo.

Sockencentrum i Västmanland

Under 2021 har Västerås stift tillsammans med länsstyrelsen i Västmanland inventerat sockenscentrum i Västmanland.

Inventering av orglar

Under 2018 och 2019 undersöktes, dokumenterades och fotograferades stiftets 250 orglar. Resultatet presenteras publikt med ljud och bild och är även tillgängligt för forskning.

Takstolar i Romfartuna kyrka

Unika medeltida takstolar

Under åren 2014-2018 pågick en inventering av medeltida takstolar i stiftets kyrkor. Syftet var att kartlägga var dessa unika takstolar fanns och att kunna bidra till forskningen kring medeltida kyrkor.

Inventering av takspån

Under 2018-2019 gjorde Västerås stift, tillsammans med Strängnäs stift, en  inventering av takspån. Syftet var bland annat att öka och fördjupa kunskapen om stavspån som tak- och fasadbeklädnad.

Mikaelikyrkan interiör

Modernismens kyrkobyggnader

Vilket kulturhistoriskt värde har vår modernistiska kyrkor? Hur ser behovet av underhåll och förändring ut för dessa byggnader? Inventeringen av kyrkor byggda 1930-1980 är avslutad.

Inventering av gravvårdar i gjutjärn

Under åren 2015-2016 inventerades beståndet av gravvårdar i gjutjärn, från 1600-talet fram till 1900-talet, i Bergslagens kontrakt.

Restaurering av Tomaskyrkan

Restaureringen av Tomaskyrkan i Västerås är en fallstudie och ett exempel på hur vård och underhåll av byggnation från sent 1900-tal ger andra utmaningar än äldre kyrkor.

Malungs kyrka

Etapp II, spånklädda tak och fasader

Strängnäs och Västerås stift bedriver ett kunskapsuppbyggande projekt om stavspån. Etapp I startade 2018 och nu pågår etapp II där utvalda spåntäckningar från olika delar av stiften studeras noggrant.

Du kanske även är intresserad av

Länkar

Behöver du komma i kontakt med oss eller hitta information om andra instanser hittar du länkar och kontaktvägar här.