Mikaelikyrkan interiör
Foto: Matilda Hildingsson

Modernismens kyrkobyggnader

Vilket kulturhistoriskt värde har vår modernistiska kyrkor? Hur ser behovet av underhåll och förändring ut för dessa byggnader? Inventeringen av kyrkor byggda 1930-1980 är nu avslutad.

Under 2015-2017 har Västerås stift inventerat modernismens kyrkobyggnader. Projektets huvudsakliga målsättning var att öka kunskapen om och förståelsen för modernismens bebyggelse och ge ett bättre underlag till dem som förvaltar moderna kyrkobyggnader eller handlägger frågor som rör dessa.

Inom projektet har kyrkor i Västerås stift som är uppförda eller genomgripande renoverade mellan åren 1930-1980 kartlagts, inventerats och dokumenterats. Deras kulturhistoriska värden har identifierats och beskrivits.

I Västmanland är det Västmanlands länsmuseum som inventerat och arbetet har utförts som ett delprojekt inom projektet Modernismen i Västmanland, religiösa rum som är ett samverkansprojekt mellan Västmanlands länsmuseum och Länsstyrelsen i Västmanland.

I Örebro län och Dalarnas län är det också länsmuseerna som har inventerat.

Rapporterna från projektet finns att ladda ned på den här länken.

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning