Foto: Maria Svensk/Ikon

Kyrkligt kulturarv

Kyrkobyggnader och kyrkogårdar är fulla av historia och kultur. Västerås stift är ett stöd för Svenska kyrkans församlingar i arbetet med att bevara och göra kulturvärden tillgängliga.

Foto: Henrik Mill

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser. 
 
Samtidigt är rummet inte ett museum, det används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Stunder som människor minns hela livet och som upplevs som särskilt mättad och intensiv tid.

Kyrkobyggnaden en del av historien

I Västerås stift finns över 200 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Kyrkogården ett öppet historiskt arkiv

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv. 

Kyrkogårdarna har blivit en viktig del av vårt definierade kulturarv i ganska sen tid. Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år, både när det gäller kyrkogårdarnas arkitektoniska utformning med kvarter, gångar och trädkransar, och gravanordningarnas utformning med gravstenar, inskriptioner, utsmyckningar och val av växter. 

Kyrkogårdarna besöks av allt fler människor, som inte nödvändigtvis har anhöriga begravda där. Det är oftast tyst och fridsamt på en kyrkogård. Kyrkogårdarna är öppna historiska arkiv till vilka alla har tillträde. Här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Stiftsets roll i arbetet med kulturarvet

Stiftet är ett stöd för församlingarna i arbetet med att bevara de kyrkliga kulturvärdena och att göra dem tillgängliga.

·         Anordna kurser och seminarier

·         Rådgivning i frågor som rör det kyrkliga kulturarvet.

·         Fördela bidragen och administrera bidragssystemen

·         Förmedla kontakter för byggnads- och inventarievård.

Enligt kulturmiljölagen har stiftet också uppgiften att kontrollera kyrkliga inventarier.

Stiftet kan också ge goda råd till församlingar/samfälligheter när det gäller frågon om underhåll av kyrkobyggnader, vård- och underhållsplaner, uppvärmningsfrågor, förvaring av inventarier m.m.

Länkar

Behöver du komma i kontakt med oss eller hitta information om andra instanser hittar du länkar och kontaktvägar här.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet har som uppgift att väcka, främja och stödja intresset för studier och forskning rörande Västerås stifts historiska utveckling (Stadgar för Stiftshistoriska sällskapet i Västerås stift § 1)