Foto: Pixabay

Kapacitetshöjande samverkan

Västerås stift driver ett tvåårigt projekt med stöd av Europeiska unionens fond för asyl, migration och integration, AMIF. Målet är att förbättra integrationen av nyanlända i Västerås stifts geografiska område.

Sedan våren 2020 driver Västerås stift, i samarbete med Europeiska Unionens Asyl- Migrations- och Integrationsfond (AMIF) ett tvåårigt projekt som heter Kapacitetshöjande samverkan.

Att förenkla samarbeten mellan civilsamhället och myndigheter kring integration och därigenom öka kapaciteten i våra respektive organisationer är det långsiktiga målet med projektet.

Det första steget i projektet var att kartlägga hur församlingarna i stiftet har arbetat med mottagande och integration sedan 2015, och då främst med fokus på hur samarbetet med andra aktörer har sett ut.

I nästa steg besöktes tretton församlingar och pastorat för ett mer ingående samtal om deras arbete och erfarenheter av samverkan.

Nästa fas, där vi befinner oss nu, innebär att i några församlingar hjälpa till att skapa strukturer och arbetsformer som möjliggör god samverkan på orten. Det arbetet ser olika ut beroende på de lokala förutsättningarna. Vilka andra aktörer finns, vilka är behoven, vad görs redan? En viktig lärdom från kartläggningen är behovet av tydliga strukturer kring samverkan. 

-  Alla ska veta vad som kan förväntas av de andra parterna, vad målet för samverkan är och hur det ska gå till. Det kan låta självklart, men det är inte ovanligt att de detaljerna tappas bort. Man har ett uppenbart problem framför fötterna och tar itu med att lösa det, när krisen är över tappas kontakterna med de andra aktörerna bort, säger Fredrik Norén.

Parallellt med de lokala projekten pågår även samtal på regional nivå. Länsstyrelser, regioner och civilsamhällesaktörer som arbetar i hela regionen är viktiga samtalspartners. Målet är att det ska finnas fungerande nätverk för samverkan både på regional och lokal nivå. När ett tydlig behov uppstår ska det vara självklart vem eller vilka man kontaktar och hur man kan samverka.

Om du har frågor eller vill veta mer går det bra att kontakta projektledare Fredrik Norén.