Foto: Rolf Hammarskiöld

Inventering av takspån

Under 2018-2019 avser Västerås stift tillsammans med Strängnäs stift genomföra en  inventering av takspån. Syftet är bland annat att kunna jämföra takspånet moderna material som kräver mer underhåll.

 Stavspån som taktäckningsmaterial och även som väggbeklädnader är mycket vanligt i kyrkomiljöer och har en lång kontinuitet. Stavspån som byggnadsmaterial är komplext med variationer avseende virkestyper, tillverkningsteknik (spräckning, huggning, hyvlat, sågat), läggningsteknik och lämplig underhållsteknik osv. Årligen genomförs många kostsamma underhållsåtgärder. I befintliga kunskapsunderlag, exempelvis kyrkokaraktäriseringarna och vård- och underhållsplanerna saknas tillräckligt med information kring förekommande typer av spån, deras ålder och kulturhistoriska värden för att de ska kunna utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag i handläggning av åtgärder rörande underhåll och omläggningar

Hur skiljer sig exempelvis kvaliteten i utförandet sig mot dagens metoder och material som ofta kräver täta underhållsintervall? Vi saknar idag kunskap om vilka orsaker som lett till att vissa tak och fasader klarat sig bättre och andra sämre? Är det urvalet av spånmaterial, utformning, läggning, underlaget eller underhållet som gjort skillnad? Svaren på dessa frågor kan leda till att sänka framtida underhållskostnader.

Under 2018-2019 avser Västerås stift tillsammans med Strängnäs stift genomföra en  inventering av takspån. Arbetet utförs av Stiftelsen Kulturmiljövård, Bygg och Hantverk i Karlskoga AB och Dalarnas museum.

Inventeringen syftar till att bygga upp kunskapsläget om förekomsten av spåntäckta tak och fasader i stiftet. Den kommer att beröra all bebyggelse som förvaltas av församlingar och pastorat i kyrkomiljöerna: kyrkor, klockstaplar, stigluckor, gravkapell och övriga byggnader. Hantverksmetoder i tillverkning och läggning, daterande drag, virke och underhåll/behandling dokumenteras.

Resultaten kommer att redovisas i en samlad rapport. Varje berörd församling får ett rapportexemplar med sin del. Rapporten sänds även till stiftet, arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser. Kunskapsunderlaget som projektet genererar är tänkt att fungera som stöd vid tillståndsprövning handläggning, förvaltning och vårdarbete och vid bedömning av spåntakens utformning och deras kulturhistoriska värden. Strängnäs och Västerås stift omfattar också ett stort geografiskt område och det innebär att resultatet av studien utgör en intressant kunskapsuppbyggnad på det nationella planet, av intresse för kulturmiljövården i ett bredare perspektiv och för universitet och träindustrin i samband med forskning om hantverk och träbyggnadstekniker.

Rapporten från projektet finns att ladda ner på den här länken.

Kontakt

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning