Foto: Maria Lundström /Ikon

Inventering av orglar

Under 2018 och 2019 ska stiftets 250 orglar undersökas, dokumenteras och fotograferas. Resultat kommer bland annat att presenteras publikt med ljud och bild och även göras tillgängligt för forskning.

I Västerås stift finns ca 250 orglar. Några av orglarna är från 1700-talet och andra från mer modern tid. Orglarna är relativt väl dokumenterade genom tidigare inventeringar, men kunskapen om instrumentens kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden är ofullständig och behöver uppdateras och tillgängliggöras. Det senaste decenniets strukturomvandlingar och energieffektiviseringar i kyrkorna gjort att brukssituationen för många orglar har förändrats radikalt. Detta påverkar orglarnas tekniska skick, men är också av betydelse för den antikvariska bedömningen av underhålls- och restaureringsåtgärder.

Vi avser att under 2018-2019 genomföra en totalinventering av stiftets orglar där historik, disposition, tekniskt utförande, kulturhistorisk värdering, skador, underhålls behov och förekomsten av magasinerat material inventeras. Inventeringen genomförs genom platsbesök vid varje orgel. Inventeringsarbetet utförs av FGIOA, Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi. Till projektet finns också knutet ett referensnätverk bland musikerna i vårt egna stift.

Resultaten kommer att redovisas i en samlad rapport, som även omfattar fotodokumentation, där orglarnas historik, disposition, tekniska utförande, kulturhistoriska värde samt skador och vårdbehov sammanställs. Varje berörd församling/pastorat får ett rapportexemplar med sin del att använda i sin vård och underhållsplanering. Arkiv, bibliotek, länsmuseer och länsstyrelser får också de rapportexemplar. Resultaten kommer att tillgängliggöras för forskning i Göteborgs universitets orgeldatabas. Inventeringsresultaten kommer även att tillgängliggöras i en mer publik version på stiftets hemsida och ljud och bildinspelningar görs på ett urval av orglar. I samband med inventeringen kommer församling/pastorat och allmänhet att inbjudas kontraktsvis.  Projektet kommer också att presenteras vid stiftets orgeldagar.