Vänstift

Västerås har tre vänstift: Gloucester stift i England, Lebombo stift i Moçambique och Karagwe stift i Tanzania. Många församlingar i stiftet har dessutom egna vänförsamlingar och vänkontakter runtom i hela världen.

Relationer till andra kyrkor och församlingar runtom i världen kan se olika ut. Ett sätt är att under mer formella former ingå vänstifts- eller vänförsamlingsavtal. Avtalen är en överenskommelse om att medvetet bygga relationer och ha utbyten. Det kan handla om körresor, personalresor eller ungdomsgrupper som hälsar på varandra, om gemensamma överläggningar och erfarenhetsutbyten, att ha regelbunden e-post kontakt, fira gudstjänst tillsammans via Skype, be för varandra eller att enskilda personer deltar i det andra stiftets/församlingens arbete under en längre tid.

Genom att skapa kontakter med kyrkor och människor i olika delar av världen, lär man inte bara känna andra, man lär också känna sig själv bättre, får nya perspektiv och kunskaper och en bättre uppfattning om den världsvida kyrkan, vilken vi alla är en del av.