Revisionen

Här kan du läsa om den roll som kyrkofullmäktiges revision har och se vilka som sitter i revisionen just nu.

Revisionens huvuduppgift är att fortlöpande följa och ganska Svenska kyrkan Västerås ekonomi och förvaltning. De ska också granska att kyrkorådet har god tillsyn över verksamheten, att det finns goda rutiner och att de följs.

Revisorernas arbete mynnar årligen ut i en revisionsberättelse med förslag om ansvarsfrihet. I berättelsen kan revisorerna göra påpekanden om vilka förbättringar som behöver göras. PwC AB är auktoriserad revisor för Västerås pastorat från år 2019 på förslag av kyrkofullmäktige.  

Ledamöter
De förtroendevalda revisorerna är valda av kyrkofullmäktige på förslag av de kyrkopolitiska nomineringsgrupperna. Den som sitter i revisionen får inte vara ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige eller sitta med i något av de övriga styrelseorganen. Kyrkofullmäktiges minoritet tillsätter posten som ordförande för revisionen.

De personer som sitter i revisionen just nu är utsedda för mandatperioden 2022-2025, revisionen för 2018 – 2021 avslutar sin gärning efter pågående revisionsarbete.

Revisionens ordförande
Bodil Ljunghall (POSK)