Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon:+46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Irsta kyrka

Läs om Irsta kyrka, om den obeliskformade tornspiran och om de bevarade kalkmålningarna.

Irsta kyrkas äldsta västra delar är från 1200-talet. Efter två större om- och tillbyggnationer hade kyrkan i stort sett fått sin nuvarande storlek redan innan medeltiden var slut. Gravkoret på östra väggen tillkom på 1700-talet och det kraftiga västtornet fick 1781-82 en obeliskformad spira rest av slottsmurmästaren Adolf Ulrik Kirstein.

SPÅR AV MEDELTIDEN

Kyrkorummet har förändrats flera gånger och många stilar har kommit och gått under åren. Trots det finns det ännu föremål från nästan hela kyrkans historia kvar, också flera medeltida, som nattvardskärlen, altarskåpet, dopfunten och den södra kyrkporten. Korfönstret och bänkarna tillkom vid arkitekten Agi Lindegrens restaurering 1905. Den senaste stora förvandlingen skedde på 1970-talet, då kalkmålningarna från 1400-talet togs fram.

JESSE ROT

På norra väggen finns medeltida kalkmålningar bevarade. De visar till vänster hur Kristus spikas fast på korset. Till höger en framställning av Jesse rot eller stamträd. Jesse eller Jishaj var Davids far. Enligt en profetia i Gamla testamentet ska ett skott skjuta ut från Davids stam – Jesus. Överst i trädet är den korsfäste Kristus avbildad, nedanför står Maria med barnet och i grenarna gammaltestamentliga kungar och profeter. Till motivet hör den sovande Jishaj vid trädets rot men i Irsta har nedre delen av målningarna gått förlorad. Sättet att måla växtrankor påminner något om den så kallade Roslagsmästarens arbeten. Kalkmålningar som tillskrivs denne anonyme mästare finns i Uppland och i närbelägna Björksta kyrka. De kan dateras till tiden omkring 1470.

GÄDDEHOLM OCH IRSTA KYRKA

Ägarna till herrgården Gäddeholm har påverkat kyrkan på många sätt genom åren. Nils Posse (1628-1669) bekostade ombyggnaden av kyrkans torn, en ny dopfunt och en sarkofag till minne efter sin namne, farfaderns bror, med hustru. Carl Cronstedt (1672-1750) skänkte altaruppsatsen, öppnade en portal i väst och byggde ett gravkor för sin familj i öster. Irsta beskrevs vid den tiden som en av de vackraste landskyrkorna i området. Ännu vid restaureringen 1905 kom Gäddeholm att lämna spår. Då lades det nya golvet i mittgången med tegel från Gäddeholms tegelbruk.

KRISTUS I GETSEMANE

Carl Cronstedt och hans hustru Elisabeth Arnell skänkte en ny altaruppsats till kyrkan och det medeltida altarskåpet ställdes då undan. Lorens Pasch den äldres altarmålning kom på plats inför Pingstdagen år 1749. Motivet är Kristus i Getsemane och vi kan utgå från att donatorerna själva så hade bestämt, inte minst Elisabeth som både på möderne och fäderne härstammade från gamla prästsläkter. Altarmålningar med Kristus i Getsemane, börjar sättas upp under 1700-talet. De förmedlar ett tydligt inkännande av Jesu ångest och smärta. Vid donatorernas motivval kan en personlig religiositet påverkad av pietistisk väckelse ha varit avgörande. Carl Cronstedt och hans hustru dog följande år. Carl begravdes i det gravkor som han själv hade uppfört.

6 saker du inte får missa

1. Altaruppsatsen
Altaruppsatsen med pelare som bär upp en överdel med det strålomkransade Gudstecknet invigdes 1747. Två år senare tillkom altartavlan med motivet Kristus i Getsemane. Den är målad av Lorens Pasch den äldre.

2. Kalkmålningar
På norra väggen finns målningar från omkring 1470. De bevarade motiven är Korsfästelsen och Jesse rot.

3. Altarskåp
Det nordtyska altarskåpet från 1400-talets mitt har som mittscener Korsnedtagningen och Marie kröning. Där framställs hur den krönta jungfrun omsluts av Treenigheten

4. Kalkmålning
Maria med barnet, kalkmålning från omkring 1470.

5. Kalk och patén (fat)
Nattvardskärlen är från 1300-talets första hälft. Kalkens fot har graverade framställningar av den krönta Maria med barnet och apostlar och helgon. I paténens mitt ses Guds välsignande hand mot ett kors. Kalken och paténen visas förnärvarande i pastoratets Skattkammare i Västerås domkyrka

6. Port
I den ursprungliga södra portalen sitter en 1300-talsport i fur. Den är dekorerad med fint smide, bland annat drakar. På den finns runinskriptionen ”Henricus”.