Foto: Matilda Hildingsson

Om Hubbo kyrka

Läs om Hubbo kyrka, om de medeltida träskulpturerna och om kyrkans välbevarade medeltida stil.

Hubbo kyrka är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Västmanland. Speciellt karaktäristiska är de höga, vackert dekorerade tegelgavlarna, men också sakristian och det branta taket ger en mycket bra bild av en kyrka från 1300-talet. Den största förändringen med byggnaden skedde innan medeltiden hade tagit slut, då vapenhuset och de tre tegelvalven över långhuset byggdes. Sedan dess har det främst handlat om reparationer och förändringar av bland annat kyrkans fönster och tak.

Med kyrkans insida har det däremot hänt betydligt mer. Kyrkorummet är framför allt en skapelse från de senaste 150 åren, även om man hittar en del medeltida spår också här. Bland dem finns flera träskulpturer och en dopfunt med ett ovanligt lock. Medeltida skulpturer från kyrkan finns också på Västmanlands läns museum.

Huvudlöst namn

Hubbo kyrka byggdes under första halvan av 1300-talet, men en dopfunt från 1200-talet antyder att det har funnits en kyrka här tidigare. Kanske också nuvarande sakristia är från den äldre kyrkan. Enligt en sägen ska en strid i socknen ha avgjorts genom en tvekamp. En av kämparna blev av med huvudet, och därför döpte vinnarna kyrkan som de byggde för krigsbytet till Hubbo, ”Huvudbo”. Men Hub- syftar mer troligt på en naturlig långsmal sänka eller sjö.

Planer på utbyggnad

1300-talskyrkan byggdes i gråsten och med tegel på de övre delarna av gavlarna. Där fick kyrkan också fina inskurna mönster, så kallade blinderingar, som är mycket välbevarade.  På 1400-talet tillkom vapenhuset och i kyrkorummet byggdes tre stjärnvalv vilande på inre och yttre pelare. Ett par sekler senare behövde valv och murar förstärkas med hjälp av de järnband som fortfarande finns kvar i kyrkorummet och runt vapenhuset. Sedan dess har tiden varit ovanligt skonsam mot byggnaden. Men i slutet av 1800-talet riskerade mycket av den medeltida karaktären att försvinna, då man planerade att bygga till två korsarmar till långhuset.

Inte mycket likt

Korsarmarna byggdes aldrig. Istället genomförde man en stor förändring av kyrkans insida. I stort sett all inredning ersattes av nya snickerier. Redan efter drygt femtio år, i början av 1950-talet, hade man tröttna på inredningen och förändrade återigen det mesta. Bänkinredningen och altaret ersattes, predikstolen byggdes om och målades och korfönstret murades igen. En av 1800-talsbänkarna finns kvar i kyrkans vapenhus.

Rektorns lön

1611 kom vinsten från Hubbos kyrkojord att bli en del av lönen för rektorn på katedralskolan i Västerås. Efter att Västerås gymnasium grundades 1623 fick istället lektorerna där dela på vinsten, ända fram till 1871. Samtidigt hade en komminister ansvar för kyrkotjänsten och den dagliga skötseln av kyrkomarkerna.

2018 genomgick kyrkan en renovering. Takvalv och väggytor rengjordes
och kalkmålades. Bänkkvarteren retuscherades och flera snickerier vid bland annat fönster och orgelläktare målades om. Även ljus- och ljudanläggningen moderniserades.

6 saker du inte får missa


1. Dekorerade galvar
Galvar i tegel med inskurna släta ytor, så kallade blinderingar, var vanliga under medeltiden i Västmanland. De vitmålade blinderingarna på de övre delarna av Hubbo kyrkas gavlar är mycket välbevarade. I väster utgör de bland annat ett kors och i öster tre avlånga fält med spetsbågar. Även vapenhuset har en fint mönstermurad gavel.

2. Åtta träfigurer
Bakom altaret står åtta träfigurer som tidigare tillhört ett altarskåp. De är troligtvis tillverkade på 1300-talet i Tyskland. Jesus kröner sin mor i mitten. Intill står Anna och flera helgon och apostlar. Det är den äldsta kända bevarade avbildningen av Jesus mormor i Sverige.

3. Klockstapeln
Klockstapeln klädd i furuspån är en av de äldsta i Västerås stift. Den fick sin nuvarande form på 1600-talet men stommen kan vara medeltida. I stapeln finns en av tidigare två medeltida klockor, gjuten 1491 med texten: ”Som tvåfaldig prisar jag den sanna Guden, kallar folket, samlar prästerskapet.”

4. Dopfunt med lock
Dopfunten i sandsten är från 1200-talet, men en ny fot tillverkades 1965 eftersom den äldre var skadad. Det mest utmärkande med funten är locket i massiv furu. Sådana var vanliga under medeltiden för att skydda vigvattnet, men endast några få finns bevarade. Lockets ålder är osäker, det kan vara samtida med funten.

5. Träskulpturer i koret
I koret finns det två medeltida träfigurer bevarade från 1200- respektive 1400-talet. Den äldsta föreställer helgonkungen Olof som sitter på sin tron. Under hans fötter ligger det numera huvudlösa trollet Skalle. Den yngre avbildar en stående Maria med Jesusbarnet i sin famn.

6. Valven
De tre vackra stjärnvalven över kyrkorummet byggdes under andra halvan av 1400-talet och bärs upp av inre och yttre pelare. I vapenhuset, som byggdes samtidigt, uppförde man ett enklare kryssvalv. Det är osäkert om valven från början varit målade. I sådana fall förstördes målningarna troligtvis i slutet av 1800-talet, då man jämnade till, putsade och dekorerade valven med schablonmålningar. Dessa målningar överkalkades på 1950-talet.

Text: historiebruket.se