Dopgudstjänsten
Foto: Kristina Strand Larsson

Dopgudstjänsten

Ordningen för dopgudstjänsten kan variera. Prästen och dopfamiljen formar gudstjänsten tillsammans.

Här kan du läsa om dopgudstjänstens olika altenativ.
P= präst. L=någon i familjen eller annan. F=Alla de som deltar i gudstjänsten.

Klockringning
Musik

Samlingsord
P: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F: Amen.

eller:
P: I Guds:
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F: Amen.

eller: 
P: I Guds, den treeniges, namn.
F: Amen.

Psalm. Valfri sång ur psalmboken.

Inledningsord
P: I dopet möter Gud oss
för att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som i dag
ska döpas.

eller:
P: Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus,
med alla som genom tiderna
och över hela jorden
vill följa honom i liv och död,
med hopp om uppståndelse.
I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

eller:
P: Dopet ger glädje,
skapelsens Gud är nära.
Dopet ger upprättelse,
vi får förlåtelse.
Dopet ger välsignelse,
vi får helig Ande.
Dopet ger hopp,
vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus.

eller
P: I dopet möter Gud oss
för att vi ska leva i gemenskap med Kristus.
Därför sände han sin Son, Jesus Kristus
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka
och till ett liv i förening med honom.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag
ska döpas.

Tackbön
P: Vilket namn har ni gett ert barn/Vilket är ditt namn?
Förälder eller dopkandidaten svarar: NN.
Låt oss be.
P/L: Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet).
Tack för NN.
Tack för det liv vi får dela med varandra.
Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.
F: Amen.

eller:
P/L: Gud,
tack för livet som du ger oss.
Tack för NN.
Tack för din omsorg om henne/honom/dem.
Välsigna dem som bär ansvar för henne/honom/dem
(föräldrar, faddrar, släkt och vänner).
Fyll dem med din kärlek
så att de kan ge och ta emot ömhet och trygghet.
Tack för det liv de får dela med varandra.
I Jesu namn.
F: Amen.

eller:
P/L: Barmhärtige Gud,
du är med oss i liv och död.
Vi tackar och ber för NN.
Omslut henne/honom/dem
med din kärlek.
Tack för att vi i dopet
förenas med Jesus Kristus.
F: Amen.

Bibelläsning
P: Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.

P/L: Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.
MARK 10:13–16

Befrielsebön
P: Låt oss be.

P: Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig
att vara hans lärjunge.
F: Amen.

eller:
P: Gud, du som helar världens brustenhet,
bevara NN i din kärlek, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
F: Amen.

Psalm/Musik Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Bibelläsning/Bibelläsningar
P: Vi döper eftersom Jesus sa:

P/L: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
MATT 28:18–20

eller/och:
Du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
PS 139:13–16

eller/och:
Nu säger Herren,
han som har skapat dig, Jakob,
han som har format dig, Israel:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.
JES 43:1–3

eller/och:
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen
och döptes i Jordan av Johannes.
När han steg upp ur vattnet
såg han himlen dela sig
och Anden komma ner över honom
som en duva.
Och en röst hördes från himlen:
”Du är min älskade son,
du är min utvalde.”
MARK 1:9–11

eller/och:
Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp,
och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade.
Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten
Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där
det står skrivet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig
till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna
och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren.
LUK 4:16–19

eller/och:
Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn,
så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga anden som gåva.
APG 2:38

eller/och:
Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.
ROM 6:4–5

eller/och:
Liksom kroppen är en
och har många delar
och alla de många kroppsdelarna
bildar en enda kropp,
så är det också med Kristus.
Med en och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker,
slavar eller fria,
och alla har vi fått
en och samma Ande att dricka.
1 KOR 12:12–13

eller/och:
Den som är i Kristus
är alltså en ny skapelse,
det gamla är förbi,
något nytt har kommit.
2 KOR 5:17

eller/och:
Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus.
GAL 3:27–28

eller/och:
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek
till människorna blev uppenbara
räddade han oss –
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar
utan därför att han är barmhärtig –
och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den heliga anden.
TIT 3:4–5

Doptal
Psalm/Musik Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Dopbön
P: Låt oss be.
P: (O) Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus
och förena henne/honom/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.
F: Amen.

eller:
P: Gud, du möter oss i Jesus Kristus.
Vi tackar dig
för att vi i dopet
får ta emot syndernas förlåtelse.
Kom med ditt ord och din Ande,
och gör detta vatten till en nådens källa.
F: Amen.

eller:
P: Gud,
du som i Kristus har förenat oss med dig,
med varandra
och med hela din skapelse.
Tack för att du i dopet
ger oss del i
din Sons liv, död och uppståndelse.
Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa.
I Jesu Kristi namn.
F: Amen.

Trosbekännelsen
P/L: Låt oss stämma in i/förenas i kyrkans bekännelse,
den tro som vi döps till i Kristi världsvida kyrka:

F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 P: Vill ni att ert barn ska döpas / Vill du döpas till
denna tro och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka?

Föräldrarna eller dopkandidaten svarar: Ja

 P: Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka).
I den får vi leva och dö
för att uppstå till evigt liv.

Dophandlingen
P: NN,
jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande
P/L: Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett
sådant barn tar emot mig.
NN, vi välkomnar dig/er
i Kristi kyrka/i … församling, en del av kyrkan i världen,
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.
(Det är församlingens och er uppgift som föräldrar och
faddrar att visa omsorg och be för henne/honom/dem.)

Dopljus kan tändas. Följande eller liknande ord kan sägas:
Tag emot detta/dessa ljus.
Det/de är en påminnelse om Jesus som sa:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Doptal
Psalm/Musik
 Psalm ur psalmboken eller valfri musik.

Förbön
P/L: Låt oss be.
P/L: Gud, skapare av himmel och jord,
du ger liv och Ande.
Vi ber till dig för NN/dem
som du har tagit emot i dopet.
Bevara henne/honom/dem med din Ande
från att gå vilse i en farlig värld.
Låt henne/honom/dem upptäcka allt mer av dig.
Skydda henne/honom/dem i liv och död och i evighet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan
ge henne/honom/dem trygghet och närhet.
I Jesu namn.
F: Amen. 

eller:
P/L: Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar,
allt vi önskar för NN, och ber:
Låt henne/honom/dem leva i tro
och växa i trygghet och gemenskap
(omsluten/omslutna av församlingens förböner).
Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt,
kraft att stå upp för andra
och nåden att känna sig buren.
I Jesu namn.
F: Amen.

eller:
P/L: Gud, vi ber för NN.
Var henne/honom nära.
Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap.
Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner.
Fyll dem med kärlek
så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet.
Låt oss alla leva i vårt dop
och växa i tro, hopp och kärlek.
I Jesu namn.
F: Amen.

Herrens bön
P: Låt oss be Herrens bön.

F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen
P: Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen:

P: Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga
Andens namn.
F: Amen.

eller:
P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga
Andens namn.
F: Amen.

Psalm Psalm ur psalmboken

Sändningsord
P/L: Låt oss gå i frid,
(F) i (vår Herres) Jesu Kristi namn.

 eller:
P/L: Låt oss gå i frid,
(F) och tjäna Gud/Herren med glädje.

eller:
P/L: Dopets Gud är med oss alla dagar.
F: Låt oss leva i tillit och förväntan.

eller:
P/L: Dopets Gud välsignar oss.
F: Låt oss bli till välsignelse.

eller:
P/L: Dopets Gud älskar oss.
F: Låt oss vandra i kärlek.

Musik