Foto: Maria Svensk /IKON

Återlämna gravplats

En gravplats kan utan kostnad återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är bara gravrättsinnehavaren som får återlämna en gravplats. Kontakta Kyrkogårdsförvaltningens expedition, så berättar de hur man gör.

Om gravplatsen lämnas tillbaka till förvaltningen kommer gravstenen att ingå i en kulturhistorisk inventering, som förvaltningen ålagts enligt kulturmiljölagen. Inventeringen gäller Svenska kyrkan Västerås 23 kyrkogårdar. Inventeringen kommer att pågå under flera år och då tas inga återlämnade gravanordningar bort. Under tiden sköter kyrkogårdsförvaltningen gravplatsen genom att så igen eventuell rabatt och klippa samt trimma gräset runt gravanordningen.

Den som själv vill ta bort gravanordningen ska göra det inom sex månader från återlämnandet och måste försäkra att den tas bort på ett värdigt sätt (enligt Begravningslagen 7 kap 28 §). Gravanordning som inte flyttas till annan gravplats ska avidentifieras som gravanordning, det vill säga att texten ska slipas bort eller gravanordningen placeras så att texten inte är synlig.

En återlämnad gravplats kan så småningom återupplåtas till en annan familj. Den som är gravsatt rörs aldrig, utan den nya familjen får vetskap om att det är en upplåtelse med begränsad plats.