Ås Kyrka

Ås kyrka, i Växjö stift, ligger cirka 9km söder om Reftele samhälle. Kyrkan och församlingshemmet ligger på den ås som kantar de bördiga ängarna som är delar av den forna storbolmen.

Ås Kyrka

Ås pastorat har anor som går långt tillbaka. Den medeltida kyrkan var belägen i norra delen av Ås socken. Kyrkan var uppförd i sten troligen under slutet av 1100-talet. Den stenkyrkan blev efterhand för liten och en ny kyrka byggdes några kilometer söderut i byn Karaby. Den gamla medeltida kyrkan stod dock kvar fram till 1890 som ödekyrka då den revs. Men den gamla kyrkplatsen med kyrkogården och kyrkogårdsmur finns fortfarande kvar.1870 invigdes Ås nuvarande kyrka av biskop Hultman. Arkitekturen betecknas som en övergång från empiretidens ideal till det senare 1800-talets nyromantik.   Den nya kyrkan är uppförd i granit. Långhuset har ett femsidigt kor i öster samt en sakristia i norr. Tornet i väster år försett med spetsiga gavlar och en hög spira med en korsglob. Från den gamla kyrkan finns inventarier som predikostolen, en gåva från Georg Fleetwood 1651, en altartavla av trä från 1600-talet, samt två psalmnummer-tavlor gjorda av gamla Fleetwoodsköldar.

2009-2017 har Ås kyrka varit stängt på grund av omfattande mögelskador och under tiden hålls gudstjänsterna i församlingshemmet. Kyrkan har under den tiden genomgått en omfattande renovering. Kyrkan återinvigdes av Biskop Fredrik i början av april 2017. 

Kyrksalen är i princip halverad den rymmer ca 125 personer och istället rymmer lokalen även fikasal, ett litet kapell och andra lokaler, som bland annat barn- och ungdomsverksamheten kan använda. Att inrymma församlingshemmet i själva kyrkbyggnaden är man först med i Växjö stift.

Läs text från: http://www.jkpglm.se/Konservering/Aktuellt/Uppdrag-2017/As-kyrka/  

Se nedan: 

Stora förändringsarbeten i Ås kyrka
Under våren 2017 kommer Ås kyrka söder om Reftele att återöppna! Kyrkan har varit stängd i flera år för utredning, ombyggnation och konservering.

Anpassning till moderna krav och bättre klimat
I Ås kyrka har man tidigare haft problem med mögel och andra biologiska angrepp. Kyrkan har därför varit stängd sedan 2009 för utredning av klimat och miljö. 
Utöver klimatförbättrande åtgärder pågår just nu stora arbeten med att anpassa byggnaden till dagens moderna krav. Kyrkorummet byggs om och minskas, för att bland annat inrymma församlingens pedagogiska verksamhet. I samband med dessa arbeten iordningsställs även ett rum på det övre planet vilket kan fungera som museum för de äldre föremål som tidigare förvarats i tornet och på kyrkvinden. Förändringsarbetet är omfattande och sker under strikt kontroll av Länsstyrelsen samt antikvarisk expertis.
Koret och främre delen av långhuset sparas som kyrksal och ändras bara i mindre utsträckning.

Det går åt mycket folk för att plocka ner en predikstol. När sen golvet är iordninggjort ska predikstolen återmonteras på samma plats och konserveras.

Konservering och dokumentation
Alla bemålade föremål konserveras och återförs till det minskade kyrkorummet. Vad gäller konserveringen så är det viktigaste att sanera föremålen från eventuellt mögel samt rädda flagande ytskikt. Både färg och förgyllningar riskerar bitvis att släppa från det underliggande (bärande) träet. När ytorna säkrats rengörs föremålen ordentligt och till sist retuscheras störande skador, så att föremålen kan ge betraktaren ett helt och sammanhållet intryck. Föremålen och alla arbetsmoment dokumenteras väl i ord och bild under arbetets gång. Dessa resultat sammanställs efter avslutat arbete i en konserveringsrapport.

 Arbetena med den nya kyrkan beräknas bli färdiga under våren 2017.