Söndagens mässa

Mässan på söndagar 11.00 är en högmässa och har samma struktur varje söndag. Det är en gudstjänst som har sina rötter i en de första kristnas gudstjänst. Så här ser en vanlig gudstjänst ut.

Psalm - Ingångspsalm med procession
Processionen in i kyrkan påminner om hela Guds folks vandring mot himmelen. Kors och ljus går vanligen först. Vi står upp för att visa att vi deltar i processionen fastän vi redan har gått in i bänkarna.
Psalmerna i mässan är bibliska sånger (många från psaltaren) och andra poetiska dikter. Tillsammans tillber vi Gud, lovsjunger och bekänner, med hjälp av mässans psalmer och sånger.
 
Beredelse med syndabekännelse och förlåtelse
 
Vanligt förekommande syndabekännelse är:
 
Jag bekänner inför dig helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar ord och gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skuldig till mer ont än jag själv förstår
och har del i världens bortvändhet från dig.
Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder.
Förlåt mig för Jesu Kristi skull.
 
Beredelsen kommer i mässans början.
Vi ber Gud förlåta oss, och han är barmhärtig och förlåter oss.
 
Tackbön
Käre Fader i himmelen,
vi tackar dig för syndernas förlåtelse,
genom Jesus Kristus vår Herre
 
Ingångsbön (Kyrie)
 
Församlingen sjunger
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
 
Lovsången
Lovsången i mässan kan variera men oftast är den en
återkommande, mäktig lovprisning av den Treenige Guden.
 
Dagens bön
Bönen samlar ihop temat och inriktningen för denna helg.
Därför hade den länge kallats collekta (samla ihop) eller kollektbön.
 
1:a Läsningen
Vanligtvis en text från Gamla testamentet i Bibeln.
 
Psaltarpsalm
Mellan läsningarna sjunger vi en Psaltarpsalm. Ibland leds den av en försångare, ibland av kören. Vi sjunger med i omkvädet.
 
2:a Läsningen
Texten är oftast hämtad från något av breven i Nya testamentet och kallas därför episteltext. Epistel betyder brev.
 
Halleluja - som sjungs innan evangeliet
Nu bär en procession med ljusbärare fram evangelieboken till ambon. Vi sjunger evangelieversen före läsningen.
 
Evangelieläsning
Vi står upp och lyssnar till det glada budskapet.
Ordet evangelium kommer från grekiska och betyder glatt budskap.
 
Predikan
Predikan är en del av helheten i Ordets gudstjänst och knyter an till evangeliet eller till de andra Bibeltexter som lästs.
 
Trosbekännelsen
Vi stämmer in i trosbekännelsen. Bekännelse betyder, i detta sammanhang, att vi proklamerar Kyrkans tro och lovsäger Gud, den Treenige.
 
Kyrkans förbön
Bön för andra och oss själva visar vilja till ansvar och blir ett uttryck för omsorg.
 
Offertoriet
En psalm under vilken vi ger kollekt och mässans gåvor bärs fram till altaret och görs i ordning. Bröd och vin (och vatten) bärs fram tillsammans med våra kollektpengar. Genom allt detta bär vi liksom fram oss själva till Gud. 
Det vi bär fram är gåvor av jordens frukt och vårt arbete som vi ber i en bön. Det vill säga både kollekten och mässans bröd och vin är symboler för mig och dig, för mänskligheten.
 
Den Eukaristiska bönen
Vi reser oss när nattvardsbönen börjar. Efter den inledande dialogen följer en lovsång till Fadern som sänt oss Sonen och gjort frälsningen möjlig.
 
Helig (Sanctus)
Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i Höjden.
 
Bönen övergår i gemensam lovsång.
 
Tillsammans med alla trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran tillber och prisar vi den Helige.
Bönen fortsätter med bön om att den helige Ande ska komma över oss och de gåvor vi frambär till Herren.
 
Prästen ber sen med egna ord instiftelseorden. I samband med dem proklamerar vi tillsammans:
 
Din död förkunnar vi Herre,
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
 
Herrens bön (Fader vår)
Som avslutning på bönen och inledning på kommunionen (mottagandet) ber vi den bön som Jesus lärde sina lärjungar när de frågade honom hur de skulle be.
 
Brödsbrytelse
Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Kristi kropp bryts sönder på korset för vår frälsnings skull, och i mässan får vi del av denna stora gåva. Men det blir också en påminnelse om att dela vårt dagliga bröd med andra.
Så är vi fastän många en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.
 
Fridshälsning
Så som Jesus hälsade lärjungarna då, hälsar han oss nu.
 
Vanligt är att man hälsar på de som är nära i bänkarna, tar varanandra i hand och önskar Herrens frid.
 
O Guds Lamm (Agnus Dei)
O Guds lamm, som borttagar världens synder.
O Guds lamm, som borttagar världens synder.
O Guds lamm, förbarma dig över oss.
 
Vi sjunger denna hyllning tillsammans. Det är en hyllning till Kristus som bibeln liknar vid det offrade lammet som tar bort världens skuld. På samma sätt som offerlammet i Gamla testamentet.
 
Kommunionen
Vi går fram till altarringen och böjer knä, och tar emot brödet som präster räcker, eller som du tar emot i handen. Vi dricker ur kalken (eller doppar brödet försiktigt). I brödet och vinet tar vi emot Kristi kropp och blod som bevarar oss till evigt liv. Efterhand återvänder vi till bänkarna och ger plats för näste kommunikant.
 
Kommunion betyder: Att förenas till en gemenskap, en gemenskap med Kristus och med varandra.

Den som inte börjat gå till mässan än är ändå välkommen fram för att bli välsignad. Lägg i så fall höger hand på vänster axel som ett tecken till den som delar ut. Om man vill vänta med eller avstå från att gå fram till kommunion kan man bli kvar i sin bänk för bön och tillbedjan där.
 
Tackbön
Den avslutar kommunionen. Vi tackar för Guds stora gåva: Jesus Kristus, han är nu med oss. Vi ber om att alltid få leva i hans gemenskap.
 
Lovprisning
Vi reser oss för att tacka och lova Herren med den avslutande lovprisningen. Kan vara en psalm eller annan sång.
 
Välsignelsen
Som prästen tecknar över församlingen ges vanligen med de ord som Herren anvisat att läsas över Guds folk.
 
Postludium med recession
Det är en påminnelse om vår vandrig ut i vardagslivet. Korset går före oss ut till de sammanhang vi lever och verkar i.
 
Gudstjänstens fortsättning
Mässan är slut, men vi är utsända att leva våra mässa i vår vardag. I alla de sammanhang där vi finns, finns Kristus i oss, genom sakramentet. Vi är Kristi Kyrka. Kyrkan på arbetsplatsen, Kyrkan i skolan, Kyrkan bland grannarna, Kyrkan på äldreboendet, Kyrkan i världen - är Du, och Kristus i Dig.