Foto: Ann-Kristin Karlsson

Värö och Stråvalla kyrkogård

Här har det funnit gravplatser sedan medeltiden.

Värö kyrkogård

Ligger i anslutning till Värö kyrka och Värö församlingshem och har i dagsläget ca 4 500 gravplatser.

 

Stråvalla kyrkogård

Ligger i anslutning till Stråvalla kyrka och Stråvalla kyrkstuga och har i dagsläget ca 700 gravplatser.

 

 

Vanliga frågor i samband med begravning
Efter en kistbegravning görs en s.k. gravkulle. Gravkullen får ligga kvar i ca 6 månader innan det sås gräs på gravplatsen.

Efter nedsättning i en ny gravplats (kista, urna eller aska i askgravplats) sätts en namnskylt upp. Namnskylten står kvar till dess att gravsten monterats, dock längst 1 år.

Kransar och blommor ligger kvar på gravplatsen i minst en vecka efter kistnedsättning.
Vid kremation med urn-/asknedsättning på Värö kyrkogård läggs blommorna vid muren intill dammen och en namnskylt sätts upp. Vid kremation med urn-/asknedsättning på Stråvalla kyrkogård läggs blommorna vid klockstapeln och en namnskylt sätts upp.

Vid ev. frågor kontakta församlingens expedition.

På några gravplatser på våra kyrkogårdar kan du se en sådan här skylt.

Foto: Ann-Kristin Karlsson

Församlingen håller just nu på med ett stort renoveringsprojekt av kyrkogårdens gjutjärnskors. Korsen renoveras av AB Stenkonservering Väst och arbetet beräknas vara färdigt under våren år 2020.

Gravplats

Församlingen erbjuder följande gravplatser på Värö och Stråvalla kyrkogård

Gravskötsel

Församlingen kan erbjuda gravrättsinnehavare, som av någon anledning inte själva vill eller kan sköta sin gravplats, att mot ekonomisk ersättning sköta gravplatsen åt dem.

Frågor angående kyrkogårdar

Har du frågor angående våra kyrkogårdar kan du kontakta arbetsledande vaktmästare Anders Karlsson telefon 0340-669852 eller maila .