Någon sitter vid ett skrivbord och arbetar på sin laptop.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

GDPR

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Värö-Stråvalla församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Värö-Stråvalla församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till kyrkoexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med Kyrkoexpeditionen i Värö-Stråvalla församling, Värö 17 i Väröbacka. Har du frågor är du välkommen att kontakta kyrkokamrer Ann-Kristin Karlsson på telefon 0340-66 98 51 eller via e-post: ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se.

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Värö-Stråvalla församling är

 

Erika Malmberg/inTechrity

mobil 072-549 64 34

e-post erika.malmberg@intechrity.se

 

 

Sammanlagda händer med frälsarkransen

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Hand som håller i mobiltelefon

GDPR - vanliga frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och dess svar kring personuppgifter och Värö-Stråvalla församlings behandling av dessa.

Dop barn håller i vuxen hand

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar era personuppgifter om ni ska döpa ert barn hos oss.

Ängel som står vid dopljus

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du ska döpas hos oss.

Konfirmander står och hoppar glatt vid strandkant

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina och din ungdoms personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

Vigselringar med blommor på bok

GDPR - Om ni ska gifta er hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar era personuppgifter om ni ska gifta er hos oss.

Rosa blommor och jord på kista

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos oss.

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller gravrättsintressent

Information om hur Värö-Stråvalla församling behandlar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller gravrättsintressent.

Duva på sten bakom blommor

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

Träfigurer med Noaks ark

GDPR - Om ditt barn eller din ungdom går i en grupp hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina och ditt barns eller din ungdoms personuppgifter för deltagande i våra gruppverksamheter.

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du är med i en av våra vuxengrupper.

Blomvas med servetter

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du bokar en av våra lokaler.

Mobiltelefon med swish

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du använder Swish för betalning hos oss.

Person med kamera

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om hur Värö-Stråvalla hanterar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial.

Händer vid bärbar dator

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Facebook banner

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du interagerar med oss på sociala medier.

Kvinna åker buss

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss.

Händer vid orgelklaviatur

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Värö-Stråvalla församling hanterar dina personuppgifter om du söker jobb hos oss.