Ljurs kyrkoruin

Sista kyrkan i Ljur revs 1851. Den hade byggts 1642 och var med stor sannolikhet den tredje kyrkan på samma plats. Vid utgrävningar somrarna 1985 och 1986 har fynd gjorts som bekräftar att här funnits kyrkor tidigare.
Bland annat har mynt från alla århundraden från 1200-talet och framåt hittats. Andra fynd visar att kyrkogården varit gravplats redan i förkristen tid, man har nämligen funnit ett stort antal gravrösen, vars fynd härleder till äldre järnåldern. Bland dessa fynd finns flera kolbottnar med rester av brända ben och fragment av urnor i keramik. Till de allra finaste fynden räknas ett halssmycke av silver, en sk skålla, som fått följa sin bärare i graven.
Vad som också talar för att Ljurs gamla kyrkogård varit kultplats redan före vår tideräknings början är upptäckten av en fruktbarhetssten, en sk fallos, samt ett solur. Liknande fruktbarhetsstenar finns på flera gårdar i grannskapet.
Sommaren 1984 restes en klockstapel vid den gamla kyrkoruinen och sommartid rings det numera till helgmål i den lilla klockan varje lördagskväll.

Minnen kvar
Av Ljurs gamla kyrka finns timmerväggen ännu i behåll i väggarna till ett boningshus vid Västergården. Där finns också bräderna till kyrkans innertak.
Predikstolen och altaret finns bevarade på Alingsås Museum.
Dopfunten är ännu i bruk i Ornunga nya kyrka och den anses tillhöra den sk Nårungaskolan, varför den är ytterligare ett belägg för att Ljur hade en kyrka redan under medeltiden. En av kyrkans två dörrar finns fortfarande kvar på Lunden i Skogsbygdens församling.