Historik om prästgården i Algutstorp

Prästgården bredvid kyrkan i Algutstorp var bostad (och pastorsexpedition) för kyrkoherden och sedan komministen i Algutstorps pastorat/församling fram till 2019. 

Lite kuriosa: 

”För att städsla präst till by fodrades att man avsatte såpass mycket jord att prästen med hushåll kunde försörja sig, därför var det vanligt att byarna gick ihop och då bildade en så kallad socken” 

Algutstorp socken är en s k moderförsamling, vilket innebär att kyrkoherdebostället var placerat där. Enligt folksägen skall kyrkobostället i Algutstorp brunnit i slutet på 1700-talet, men det finns inte omnämnt någonstans i sockenstämmoprotokollen, däremot omnämns det att bostället står och förfaller och sockenborna får vid ett flertal tillfällen i uppdrag att rusta upp detsamma. 
Oviljan att rusta upp huset beror troligtvis på att dåvarande kyrkoherde Kullman bor på Wårgårda Herrgård och man ser inte någon mening med att underhålla bostället. Men i ett protokoll från182-? står det att sockenmännen lovade att tills dess en ny kyrkoherde skall installeras, skall bostället vara intakt. Men så blev inte fallet utan när Yllander tillträdde som kyrkoherde byggdes det en helt ny bostad. (Efter att de barnlösa makarna Kullman dött, köps Wårgårda Herrgård av Fredrik Sundler) 

I skifteshandlingarna från 1860 kan vi läsa att byggnaden var i gott skick med tapeter och kakelugnar i varje rum och uppgick till ett värde av 4000 riksdaler. Utöver boningshuset fanns ett visthus, som fortfarande står kvar, en drängstuga, ett brygghus, en ladugårdslänga, ett stall, en vedbod, ett redskapshus, ett hemlighus och ett svinhus. Marken som tillhörde prästgården uppgick till 150 hektar. Trädgården som tillhörde prästgården var rikt anlagd med en mängd fruktträd och bärbuskar. Det sammanlagda värdet av prästbostället år 1860 uppgick till 8350 riksdaler.

I Algutstorp har det funnits kyrkoherdar sedan 1402 som troligtvis bott i prästgården.
Fram till år 2019 har prästgården varit boning för kyrkoherdar och komministrar. År 1990 valdes dåvarande komminister Eric Ericsson till kyrkoherde i Algutstorps pastorat men valde att bo kvar i prästgården i Tumberg, som då var komministerboställe, därav kom kyrkoherde Gert Alnegren att vara den sista kyrkoherden som bodde i Algutstorps prästgård och Tommie Andersson, som flyttade ut 2019, blev den sista komministern.

Flygfoto från 50-talet