Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Vårfruberga-Härads församling sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravnings lagen. Totalt finns det fyra kyrkogårdar i församlingen.

Gravskötsel

Skötsel som erbjuds av Vårfruberga-Härads församling 2024

Grundskötsel - vård och underhåll
Vårfruberga-Häradsförsamling åtar sig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Grundskötselns innehåll avgörs dock av gravplatsens utformning: 

 

Gräsgrav 670 kr/år
- Vårstädning: vinterdekorationer tas bort, perenna växter klipps
   ned och eventuella buskar beskärs
- Trimning av gräsyta närmast gravvård och gravrabatt
- Klippning av gräs på gravplatsen under hela säsongen, oftast en
  gång per vecka
- Bortplockning av vissna blommor i vas och utbrunna ljus 

 

Grusgrav 875 kr/år
- Vårstädning: vinterdekorationer tas bort, perenna växter klipps
   ned och eventuella buskar beskärs
- Trimning av eventuell gräsyta närmast gravvård
- Skötsel och krattning av grusyta
- Bortplockning av vissna blommor i vas och utbrunna ljus 

Plantering och övriga arbeten utöver grundskötsel

Till ett grundskötselavtal kan följande tillägg göras: 

Plantering 1 190 kr/år (för detta tillägg krävs en planteringslåda)
- Byte av jord i planteringslådan vid behov
- Plantering av vår och sommarblommor
- Ogräsrensning av planteringsytan 3-5 gånger under juni-sep
- Vattenpåfyllning av planteringslåda under växtsäsongen
- Gödsling vid behov
- Allmän tillsyn en gång per vecka
- Höststädning, nedklippning av sommarblommor och rensning
   från löv

 

Vinterdekoration 260 kr/år (beställs senast 1 oktober aktuellt år)
- Placeras ut vid graven till Alla helgons dag
- Plockas bort senast 30 april året efter

 

Planteringslåda 2 060 kr (engångsbelopp)
- Planteringslåda i lämplig storlek
- Montering av planteringslåda

 

Övriga arbeten från 550 kr/tim 
- Sker på löpande räkning per påbörjad halvtimme

 

 

 

Tider
Vårstädning:                     Påbörjas i mars april, när vädret tillåter
Vårplantering:                  Slutet av april, om vädret tillåter
Sommarplantering:          Påbörjas i juni dock senast till midsommar
Höststädning:                   Under oktober

Under perioden 1 maj till 1 oktober får inga gravlyktor eller vinterdekorationer förekomma på gravarna (borttas av gravrättsinnehavaren).

 Kyrkogårdsmuren får inte användas som förvaringsyta

Skräp och kompost ska läggas i kärl avsedda för detta.

 

INFÖRANDE AV GRUNDSKÖTSEL

År 2013 införde Vårfruberga-Härads församling möjligheten att teckna avtal för GRUNDSKÖTSEL.

I samband med relationsändringen mellan kyrka och stat den 1 januari 2000, infördes dels en kyrkoavgift, dels en begravningsavgift. Kyrkoavgiften bekostar församlingsverksamheten(gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) och betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och betalas av samtliga skattskyldiga personer i Sverige.

I Begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till: tillhandahålla gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Begravningsavgiften används för att sköta de gemensamma ytorna/lokalerna. Den enskilde gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av "sin" gravplats.