Vansö kyrka
Foto: Annelie Haager

Vansö kyrka

Vansö socken ligger i en gammal kulturbygd, rik på fornminnen, som t ex kummel, järnåldergravar och älvkvarnar. Församlingen kallas i en handling från 1304 "Wanzö". Vansö var länge biskopens prebende.

Vansö kyrktorn
Foto: Annelie Haager

1100-talet

Kyrkans äldsta delar, dvs långhusets västpart, härstammar med största sannolikhet från detta århundrade.

1300-talet

Kyrkan förlängdes österut och förvandlades till en rektangulär gråstenskyrka.

1400-talet

Ett torn i väster tillfogades och likaså ett vapenhus. Sakristian torde ha tillkommit samtidigt med att kyrkan fick ett nytt kor, inkluderat i långhuset. I mitten av 1400-talet välvdes kyrkan. De fyra valven utgör stjärnvalv av s k Vadstenatyp. Valven målades på 1460- och 1470-talen och räknas som ett av Albert Målares (Albertus Pictor) tidigare arbeten. Bäst bevarad är scenen, som föreställer Isaks offer invid predikstolen.

1500-talet

År 1590 drabbades kyrkan av en svår brand troligen till följd av blixtnedslag och "både taak, torn och kläcka och kyrkherberge och halfparten aff bogården" förstördes av elden.

1600-talet

År 1635 förstördes tornspiran av en storm och kyrktaket skadades ånyo. Tornet försågs med trähuv och klockorna hängdes i stapel. Eftersom kyrkan inte är byggd på hälleberget, började i mitten av 1600-talet östgaveln att svikta och det var också problem med sydväggen och sakristian. 1682 byggdes två kraftiga strävpelare på östra kyrkväggen samt den ännu bevarade strävpelaren på sydväggen.

1700-talet

Ett nytt gavelröste murades på korväggen och ankarjärn sattes in för att hålla samman murarna. 1762 revs tornet ner så långt att man kunde lägga utrymmet under gemensamt tak med den övriga kyrkan. 1765 togs en portal upp i västra tornmuren, så att kyrkan fick två ingångar. Man tog även upp nya förnster, eftersom de gamla var små. 1799 byggdes sakristians norra gavel om.

1900-talet

År 1902 renoverades kyrkan omfattande. Ett nytt kor tillkom i öster och tornet nydanades. Den gamla, fasta bänkinredningen kastades ut och ersattes av en öppen. De sedan 1765 (?) överkalkade målningarna togs fram och utsattes för en mycket hårdhänt överarbetning. På grund av det är det omöjligt att definitivt fastställa målarmästarens identitet. Ornament och schabloner tycks vara helt nymålade 1902 men återgår på äkta förebilder. Även läktare och predikstol förändrades. I det nya koret insattes i en rundel ett tidstypiskt glasfönster med Den Gode Herden som motiv. När tornet var färdigbyggt, rev man klockstapeln och hängde upp de båda klockorna i tornet. Därefter har kyrkan inte genomgått några större förändringar. En yttre omfattande renovering gjordes 1978.

2000-talet

Under sommaren 2005 sattes en ny port in vid södra vapenhuset.

Kyrkan rymmer 125 personer.