Askgravlund Vansö
Foto: Annelie Haager

Askgravlunden på Vansö kyrkogård

Askgravlunden är ett alternativ till den traditionella minneslunden. Här kan den som önskar få en skötselfri gravplats, som inte är anonym. Askan gravsätts utan att dess läge markeras och det ingår ingen gravrätt.

Nedgrävning av aska sker då marken är tjälfri och utförs av förvaltningens personal under värdiga former, med eller utan anhörigas medverkan. Vill man som anhörig närvara vid nedgrävning kontaktar man kyrkogårdsförvaltningen för att träffa en överenskommelse om tidpunkt för detta. Asknedsättningen sker i en liten tygpåse, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. I de fall då ingen anhörig önskar närvara, meddelar kyrkogårdsförvaltningen skriftligt när nedgrävningen ägt rum.

Om anhöriga önskar en namnplatta uppsatt, skall det utföras av kyrkogårdsförvaltningen till självkostnadspris. Namnplattan garanteras att sitta uppe i 25 år. Det finns alltid antecknat i gravboken hos kyrkogårdsförvaltningen när och vilka personer som är nedgrävda i Askgravlunden.

Askgravlunden får endast smyckas med snittblommor och ljus, som placeras på grusbädden. Marschaller får dock inte användas. Enskilda gravvårdar och planteringar får inte förekomma.