Vid dop

Så här hanterar Varbergs församling personuppgifter kring dop av barn och vuxna.

Dop av barn

Det handlar om barnets namn och personnummer samt kontaktuppgifter och namn till föräldrar och vårdnadshavare. 

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. De första av ditt barns levnadsår kommer vi eventuellt att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar. De första 12 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till barngrupper till er. När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.

Dop av vuxen

att vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.

Era rättigheter

Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.