Riskbedömning och åtgärder vid gravgrävning och återfyllning för kista

1. Kontroll av gravplats
Inmätning, kontroll av befintlig status. Eventuellt upptining av tjäle, bedömning av rasrisk, kontroll av tidigare närliggande grävningar, jordmån, klimatfaktorer, vatten i marken etc.

2. Förberedelse innan grävning i befintlig eller ny gravplats
Borttagning av gravanordningar. Tillses att närliggande gravanordningar, ramar etcetera inte kan komma i rörelse i samband med gravgrävning. Placering av grävmaskin. Förstärkning av underlag vid behov.

3. Grävning och montering av rasskydd
Rasskyddsutrustning monteras på ett säkert sätt. Massorna lägges i jordbinge intill gravplatsen.

4. Montering av fallskydd
Montering av tättslutande lock över grav. Locket ska tillåta en belastning av en fullvuxen person. Vid behov lägges det ut en tyngdfördelningsskiva. plank eller dylikt intill den grävda graven.

5. Gravsättning av kista
Gravsättning av kista skall ske på ett värdigt och säkert sätt genom kyrkogårds-förvaltningens försorg. Transport av kista sker alltid med begravningsbil.

6. Återfyllning av grav
Demontering av rasskyddsutrustning skall ske successivt efter hand som graven återfylles och ska göras på ett säkert sätt. Återfyllning av grus- och jordmassor sker med maskin på ett försiktigt sätt så att kistan ej skadas. Gravanordningar återmonteras. Stress skall aldrig äventyra säkerheten. En återfyllning måste inte vara slutförd innan de anhöriga återvänder till graven. Om anhöriga själva ska medverka vid återfyllningen ska det tillses att det kan ske på ett säkert sätt och att de fått de instruktioner som krävs.