Foto: Magnus Aronson /Ikon

Regnbågsnyckeln

Varbergs församling kommer bli bättre på att möta fler.

Varbergs församling kommer under hösten att påbörja processen Regnbågsnyckeln, som är en hbtq-märkning för Svenska kyrkan. Syftet är att öka kunskapen och underlätta för hbtq-personer och deras anhöriga i församlingen. Varberg är en av de första församlingarna i Göteborgs stift som deltar i Regnbågsnyckeln. Detta står i samklang med församlingens vision:

”Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan. Med öppet hjärta vill vi söka Gud och ta emot tro, hopp och kärlek. Med öppet hjärta vill vi möta varje människa som en medmänniska och se våra olikheter som en rikedom.”

Att praktisera kärleksbudet

Att möta varje människa som en medmänniska och att se våra olikheter som en rikedom – det handlar om att praktisera kärleksbudet och den gyllene regeln, som sammanfattar den kristna etiken. Det handlar också om att lära känna och uppskatta mångfalden i Guds skapelse. Alla människor är skapade olika. Var och en är skapad till Guds avbild.

För att kunna välkomna alla och behandla människor lika är det viktigt med kunskap om våra olikheter. De senaste decennierna har kunskapen ökat om spännvidden i könsidentiteter och sexuell orientering. Detta har lett till en omvärdering av vad som ska ses som normalt och naturligt för människor när det gäller identitet och familjebildning, både i samhället och i kyrkans sammanhang. Vägledande för samtalet om hbtq-frågor i kyrkan bör vara omsorgen om människor med Jesus som förebild, och troheten mot det som är kärnan i bibelns budskap. ”Kärleken vållar inte din nästa något ont”, skriver Paulus. ”Kärleken är alltså lagen i dess fullhet” (Rom 13:10).

För att välkomna alla

Svenska kyrkan välkomnar både homosexuella och heterosexuella par att gifta sig i kyrkan. Regnbågsnyckeln har utarbetats av Svenska kyrkan i samarbete med studieförbundet Sensus och EKHO, en ekumenisk rörelse för kristna hbtq-personer, för att vidga frågan om vigsel till att omfatta öppenhet och bemötande överhuvudtaget. Tanken är att alla församlingar i Svenska kyrkan kan ha nytta av att reflektera över hbtq-frågor och hur man är en inkluderande församling.

Process i flera steg

Regnbågsnyckeln är en process med flera steg. Först ska kyrkoråd och anställda i församlingen få en utbildning i hbtq-frågor under en halvdag. De som håller i utbildningen är en processledare från Göteborgs stift och en från Sensus. Sedan fortsätter processen med studiecirklar där man kan reflektera och samtala i mindre grupper. Utgångspunkt för studiecirklarna är boken Så att jag kan komma in, som är ett samtalsmaterial om att vara hbtq i ett kristet sammanhang. Samtalen ska utmynna i en mångfaldsvision, som kortfattat formulerar hur Varbergs församling ska arbeta för mångfald och öppenhet. Processen avslutas med att församlingen får ta emot hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln.

Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varberg

(hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer)

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.