Foto: Kent Pettersson

Miljöpolicy

En framtid och ett hopp, det är något att arbeta för. Ett hopp för vår jord och och vårt samhälle, ett gott klimat att leva i.

Oron för klimatet är stor hos många och hotet mot klimatet är en verklighet. Om inget görs står vi inför en framtiden med klimatatförändringar, massutrotning av arter och en starkt förminskad biologisk mångfald. Tillsammans kan vi bryta den negativa trend som finns och göra en skillnad inför framtiden. Som ett steg i det har Varbergs församling antagit en miljöpolicy som nu ska följas upp av handlingsplan och förändringar.

Miljöpolicy för Varbergs församling

Antagen av kyrkorådet 2019-03-21

Vision

Jorden och allt som lever är skapat av Gud. Därför är livet heligt och värdefullt. Människan är skapad till Guds avbild, med uppgift att bruka och vårda den skapelse som vi är en del av. Varbergs församling vill sträva efter ett hållbart och miljövänligt förvaltande av jordens resurser och inspirera människor att ta ansvar för Guds skapelse.

Policy

Vi tar ansvar för jorden och för kommande generationer genom att:

  • I all verksamhet och alla beslut sträva efter en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling.
  • Sprida kunskap och goda idéer samt motivera och inspirera församlingsbor att verka för hållbar utveckling.
  • Så långt det är möjligt välja ekologiska, miljövänliga, närproducerade och rättvisemärkta varor vid upphandling och inköp, även om detta blir dyrare än alternativet.
  • Ha som mål en fossilfri verksamhet 2024, när det gäller uppvärmning, elektricitet och transporter.
  • Sträva efter att inte servera kött i församlingens verksamhet.
  • Producera så lite avfall som möjligt och sträva efter återvinning och kretslopps-tänkande.
  • Säkerställa att de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen följs.
  • Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.