Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och omsorg om Guds skapelse, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Varje mänskligt möte är mission

Den viktigaste missionen sker i varje möte med en annan människa. Den döpte är sänd av Kristus till sin medmänniska, för att möta hennes nöd och inbjuda henne till tron på Kristus. Därför ska allt som församlingen gör genomsyras av en öppenhet för att låta Gud verka genom oss.

Information och kommunikation

Det behövs medvetna strategier för information och kommunikation så att alla människor i Varberg på bästa sätt inbjuds till församlingen och till tron på Kristus.

Nya sätt att vara kyrka

I församlingen finns en strävan att hitta nya sätt att möta människor som inte tilltalas av kyrkans traditionella verksamhetsformer.

Fred, rättvisa och skapelsens integritet

Till kyrkans sändning hör att stå i försoningens tjänst och värna Guds skapelse. Församlingen ska därför ha ett hållbarhets- och solidaritetsperspektiv på all verksamhet och aktivt arbeta för vänskap och fred.

Ekumenik och internationella kontakter

Församlingen ska utveckla goda relationer till andra samfund i det lokala och globala sammanhanget. Samhörigheten med den världsvida kyrkan uttrycks bland annat genom att församlingen stöder andra kyrkors arbete genom ACT Svenska kyrkan.