Meny

Församlingsinstruktion - Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och frisk miljö, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Varje mänskligt möte är mission

Den viktigaste missionen sker i varje möte med en annan människa. Den döpte är sänd av Kristus till sin medmänniska, för att möta hennes nöd och inbjuda henne till tron på Kristus. Därför ska allt som församlingen gör genomsyras av en öppenhet för att låta Gud verka genom oss.

Information och kommunikation

Det behövs medvetna strategier för information och kommunikation så att alla människor i Varberg på bästa sätt inbjuds till församlingen och till tron på Kristus.

Pionjärmission

I församlingen finns en strävan att hitta nya sätt att möta människor som inte tilltalas av kyrkans traditionella verksamhetsformer.

Sommarkyrka

Det stora antal människor som kommer till Varberg som turister under sommartid är en särskild utmaning för församlingen. Genom ansvaret för alla som vistas i församlingen ska det finns en genomtänkt strategi för denna grupp. Genom sitt centrala läge har Varbergs kyrka en särskild betydelse för att möta tillfälliga besökare.

Fred, rättvisa och miljö

Till kyrkans sändning hör att stå i försoningens tjänst och värna Guds skapelse. Församlingen ska därför ha ett miljö- och solidaritetsperspektiv på all verksamhet och aktivt arbeta för vänskap och fred.

Ekumenik och internationella kontakter

Församlingen ska utveckla goda relationer till andra samfund i det lokala och globala sammanhanget. Internationella kontakter har varit livliga i församlingen under lång tid och är en del av dess identitet och uppdrag. Utbyte med andra kyrkor är särskilt viktigt för att utveckla pastorala strategier gällande mission.