Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och omsorg om Guds skapelse, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Varje mänskligt möte är mission

Den viktigaste missionen sker i varje möte med en annan människa. Den döpte är sänd av Kristus till sin medmänniska, för att möta hennes nöd och inbjuda henne till tron på Kristus. Därför ska allt som församlingen gör genomsyras av en öppenhet för att låta Gud verka genom oss.

Information och kommunikation

Det behövs medvetna strategier för information och kommunikation så att alla människor i Varberg på bästa sätt inbjuds till församlingen och till tron på Kristus.

Nya sätt att vara kyrka

I församlingen finns en strävan att hitta nya sätt att möta människor som inte tilltalas av kyrkans traditionella verksamhetsformer.

Fred, rättvisa och skapelsens integritet

Till kyrkans sändning hör att stå i försoningens tjänst och värna Guds skapelse. Församlingen ska därför ha ett hållbarhets- och solidaritetsperspektiv på all verksamhet och aktivt arbeta för vänskap och fred.

Ekumenik och internationella kontakter

Församlingen ska utveckla goda relationer till andra samfund i det lokala och globala sammanhanget. Samhörigheten med den världsvida kyrkan uttrycks bland annat genom att församlingen stöder andra kyrkors arbete genom ACT Svenska kyrkan.

Ljusbäraren i Varbergs kyrka

Gudstjänst

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Lärandet sker genom alla åldrar.

Lärande

Genom dopet får vi kallelsen att vara lärjungar till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Församlingens undervisning ska ge förutsättningar och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla kristnas uppgift och ansvar och äger rum hela livet.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att praktisera sin tro med Kristus som förebild. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för församlingens diakoni. Hela församlingen ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt.

Pastoralt program

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det rör sig alltså om en uppgift med fyra olika aspekter.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling