Lärandet sker genom alla åldrar.
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Lärande

Genom dopet får vi kallelsen att vara lärjungar till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Församlingens undervisning ska ge förutsättningar och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla kristnas uppgift och ansvar och äger rum hela livet.

Genom dopet får vi kallelsen att vara lärjungar till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Församlingens undervisning ska ge förutsättningar och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla kristnas uppgift och ansvar och äger rum hela livet.

Dopet är en röd tråd genom livet

Barn och unga som kommer i kontakt med Varbergs församling ska få tillgång till olika aktiviteter som följer dem upp genom åren. Det är församlingens gemensamma ansvar att de barn som döps, tillsammans med sina familjer, får tillfälle att växa i sin tro. I detta sammanhang har konfirmationen och dess fortsättning i ungdomsverksamhet en nyckelroll. Unga och vuxna som döps ska erbjudas sammanhang där de kan växa i tro.

Gemenskap och andlig fördjupning i mindre grupper

Förutom gudstjänsterna finns även andra forum för gemenskap och andlig fördjupning där var och en kan få hjälp att omsätta sin tro i vardagen. Församlingen ska erbjuda utbildningar i tro och lärjungaskap samt grupper för samtal, bön och bibelstudium.

Ta vara på människors andliga sökande

Genom att gå sökande människor till mötes, i språket och i hur församlingen uttrycker sin tro, underlättas för sökare att bli en del av kyrkans gemenskap. Samtidigt blir kyrkan mer närvarande och självklar. Församlingen ska erbjuda öppna forum med låga trösklar för samtal och reflektion.

Rekrytera och rusta församlingens medarbetare

Församlingen ska systematiskt fånga upp och lyfta fram de gåvor och förmågor som anställda och ideella medarbetare bär på. Det betyder att det måste finnas mötesplatser där aktiva medlemmar, förtroendevalda och anställda kan träffas och samtala om församlingens framtid och verksamhet.

Ljusbäraren i Varbergs kyrka

Gudstjänst

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att praktisera sin tro med Kristus som förebild. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för församlingens diakoni. Hela församlingen ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt.

Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och omsorg om Guds skapelse, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling