Ljusbäraren i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Gudstjänst

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Mässa varje söndag

Söndagens mässa är stommen i församlingens gudstjänstliv. Varje söndag och helgdag ska det firas gudstjänst med nattvard i Varbergs församling.

Olika liturgiska uttryck i kyrkorna

Varbergs kyrka ligger vid torget, mitt i stadens centrum. Här firas gudstjänst med rik musikmedverkan och med välkomnande atmosfär för både vana och ovana kyrkobesökare. Särskilt fokus ska läggas på diakonal omsorg och att inkludera den som är ovan att fira gudstjänst. Varbergs kyrka är också den naturliga platsen för församlingens större konserter och musikgudstjänster.

Apelvikshöjds kyrka är nyrenoverad och utbyggd för att rymma flera. Här firas gudstjänst med rik liturgi, mycket musik och en stor gudstjänstfirande gemenskap. Apelvikshöjds kyrka har sedan många år församlingens största konfirmandgrupper. Därför ska särskild omsorg läggas vid att fira gudstjänst på ungdomars villkor.

Sollyckans kyrka är barnvänlig och modern. Här firas gudstjänst för alla åldrar med nyare gudstjänstmusik och mycket lovsång. Sollyckans kyrka rymmer en stor del av församlingens barnverksamhet. Därför ska särskild omsorg läggas vid att fira gudstjänst på barns och barnfamiljers villkor.

I Varbergs kyrka och Apelvikshöjds kyrka firas normalt huvudgudstjänst varje söndag. I Sollyckans kyrka kan söndagens gudstjänst firas med enklare form och med annan gudstjänstmusik än handbokens.

Färgpennor
Alla kan vara med och bidra med något för att skapa en värld med många olika färger. Foto: Kent Pettersson

Mångfaldigt gudstjänstliv i hela församlingen

Det ska finnas en genomtänkt variation gällande tider och former för gudstjänster såväl på söndagar som under vardagar. De andakter och gudstjänster som firas på äldreboenden och i sjukhuskyrkan är en del av hela församlingens gudstjänstliv och ska i första hand äga rum under vardagarna.

Många ska vara delaktiga

Delaktighet är att få plats och att känna sig hemma. Att många är delaktiga och aktiva är förutsättningen för gudstjänstlivets utveckling. Vägen till delaktighet går ofta genom en praktisk uppgift. Barnens och ungdomarnas delaktighet är särskilt viktig för kyrkans framtid. Det ska finnas ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i gudstjänstlivet. Varje söndag ska det finnas något inslag i församlingens gudstjänstliv som särskilt välkomnar barn att delta, till exempel söndagsskola eller familjegudstjänst.

Trumset i Sollyckans kyrka
Musiken har varit ett sätt att utrycka känslor inför Gud och det får göras på många olika sätt. Foto: Kent Pettersson

Musiklivet förmedlar glädje, tröst och Guds närvaro

Musiken i gudstjänsterna har som sitt syfte att uttrycka församlingens bön och lovsång. Även konserter i kyrkorna ska gestaltas så att de uttrycker lovsång och bön. Församlingens körer och lovsångsteam har som sin främsta uppgift att medverka i gudstjänster, men körerna har även pedagogiska, diakonala och missionerande syften. Människor i alla åldrar ska ha möjlighet att sjunga i kör, och barns och ungas musikstilar ska finnas med i församlingens musikliv. Musiken ska ha både kvalitet och bredd.

Kyrkliga handlingar. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga gudstjänster i församlingen. De ska planeras väl och gestaltas med omsorg.

 

Lärandet sker genom alla åldrar.

Lärande

Genom dopet får vi kallelsen att vara lärjungar till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Församlingens undervisning ska ge förutsättningar och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla kristnas uppgift och ansvar och äger rum hela livet.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att praktisera sin tro med Kristus som förebild. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för församlingens diakoni. Hela församlingen ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt.

Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och omsorg om Guds skapelse, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Grafik som är ett öppet hjärta med orden Med öppet hjärta i.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett styrdokument för Varbergs församling