Ljusbäraren i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Gudstjänst

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Mässa varje söndag

Söndagens mässa är stommen i församlingens gudstjänstliv. Varje söndag ska det firas gudstjänst med nattvard i Varbergs församling.

Olika liturgiska uttryck i kyrkorna

Varbergs kyrka är församlingens välkomnande katedral. Det förpliktar till ett rikt gudstjänstliv med låga trösklar. Högmässan är den normala formen varje söndag och helgdag. Gudstjänstlivet i Apelvikshöjds och Sollyckans kyrkor ska utvecklas efter sina speciella förutsättningar genom alternativa former och liturgiska uttryckssätt. Församlingens gudstjänster ska vara väl liturgiskt genomtänkta och gestaltade.

Mångfaldigt gudstjänstliv i hela församlingen

Det ska finnas en genomtänkt variation gällande tider och former för gudstjänster såväl på söndagar som under vardagar. De andakter och gudstjänster som firas på äldreboenden och i sjukhuskyrkan är en del av hela församlingens gudstjänstliv och ska i första hand äga rum under vardagarna.

Många ska vara delaktiga

Delaktighet är att få plats och att känna sig hemma. Att många är delaktiga och aktiva är förutsättningen för gudstjänstlivets utveckling. Vägen till delaktighet går ofta genom en praktisk uppgift. Barnens och ungdomarnas delaktighet är särskilt viktig för kyrkans framtid. Det ska finnas ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i gudstjänstlivet. Varje söndag ska det finnas något inslag i församlingens gudstjänstliv som särskilt välkomnar barn att delta, till exempel söndagsskola eller familjegudstjänst.

Musiklivet förmedlar glädje, tröst och Guds närvaro

Musiken i gudstjänsterna har som sitt syfte att uttrycka församlingens bön och lovsång. Den liturgiska musik som används ska till sin karaktär utgöra en del av gudstjänstens helhet. Även konserter i kyrkorna ska gestaltas så att de uttrycker lovsång och bön. Församlingens körer och lovsångsteam har som sin främsta uppgift att medverka i gudstjänster, men körerna har även pedagogiska, diakonala och missionerande syften. Människor i alla åldrar ska ha möjlighet att sjunga i kör, och barns och ungas musikstilar ska finnas med i församlingens musikliv.

Kyrkliga handlingar

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga gudstjänster i församlingen. De ska planeras väl och gestaltas med omsorg