Meny

Församlingsinstruktion - Diakoni

Alla döpta har del i kallelsen att tjäna sina medmänniskor. Särskilt har vi ansvar för de mest utsatta och nödlidande. Medmänskligheten måste alltid erövras på nytt. Diakonerna är ledare för församlingens diakoni, och hela församlingen är diakonal till sin karaktär.

Diakoni är praktisk medmänsklighet

Behovet av medmänsklighet är oändligt. Församlingens diakoni ska värdera varje medmänsklig handling, och samtidigt prioritera så att vi gör det som är till störst nytta för människor. Professionellt och ideellt engagemang ska samverka så att ett diakonalt perspektiv genomsyrar hela församlingens liv. Alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Arbetskretsar, besöksgrupper, insamlingskampanjer och kollekter är exempel på diakonalt arbete i församlingen.

Globalt och gränsöverskridande perspektiv

Evangeliet kallar oss att se alla människor som en mänsklighet, utan gränser. I församlingens diakoni ska vi ha ett globalt medvetande och en kritisk blick för vilka människor som exkluderas och föraktas i vårt eget samhälle. Det är en del av kyrkans profetiska kallelse att påtala och motverka orättvisor. Särskild omsorg ska läggas vid att se till barns och ungdomars situation.

Församlingen ska samverka med andra goda krafter i samhället och världen

Församlingens diakonala arbete bör ske i ett nära samarbete med frivilligorganisationer, kommun med flera aktörer. Nätverksbyggande med andra samhällsaktörer är en förutsättning för kyrkans samhällsengagemang.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan ger andlig vård till patienter, personal och anhöriga vid Varbergs sjukhus. Sjukhuskyrkan organiserar att det finns präst eller diakon i beredskap vid akuta behov.

Jourhavande präst

Prästerna i Varbergs församling deltar i Göteborgs stifts schemaläggning av telefonsjälavård.