Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att praktisera sin tro med Kristus som förebild. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för församlingens diakoni. Hela församlingen ska genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt.

Människosyn och förhållningssätt

Ett diakonalt förhållningssätt innebär att mötas i ögonhöjd, värna människovärdet och stärka livsmodet som kan ge hopp och mening i människors liv. Vår utgångspunkt är att en person, utifrån sina förutsättningar, har ansvar för sitt eget liv och sina egna val. Målsättningen är att stärka individens egen förmåga att göra de val som gör att livet får riktning och stadga. Lyhördhet, respekt och ömsesidighet är viktiga ambitioner i det diakonala arbetet.

Välkomnande mötesplatser

Vi vill skapa mötesplatser där alla är välkomna oavsett vem man är, vad man tror på eller hur man väljer att leva. Vi vill förebygga ofrivillig ensamhet och isolering och bjuda in till ett flertal mötesplatser där vi arbetar medvetet kring inkludering och mångfald.

Att vara röstbärare är en del av kyrkans profetiska kallelse

Det innebär att reagera och påverka strukturer när människor hamnar mellan stolar och drabbas av orättvisa system i samhället på både individnivå och strukturell nivå.

Församlingen ska samverka med andra goda krafter i samhället och världen

I församlingens diakonala arbete finns ett samarbete med frivilligorganisationer, kommun med flera aktörer. Nätverksbyggande med andra samhällsaktörer är en förutsättning för kyrkans samhällsengagemang.

Foto: Kent Pettersson

Sjukhuskyrkan

Andlig vård till patienter, personal och anhöriga vid Varbergs sjukhus. Sjukhuskyrkan har en beredskap för akuta behov under kvällar och helger som bemannas med präst eller diakon från församlingar i Varbergs kommun.

Lärandet sker genom alla åldrar.

Lärande

Genom dopet får vi kallelsen att vara lärjungar till Jesus Kristus. Församlingen ska vara ett sammanhang där människor finner vägar till tro och där tron kan mogna. Församlingens undervisning ska ge förutsättningar och verktyg för att växa i tron. Men lärandet är alla kristnas uppgift och ansvar och äger rum hela livet.

Ljusbäraren i Varbergs kyrka

Gudstjänst

Den gemensamma gudstjänsten är församlingens centrum. I gudstjänsten blir församlingen synlig som församlad. I nattvardsfirandet blir församlingen till, när vi delar ett och samma bröd. Från altaret sänds församlingen att leva i tjänst åt Gud och medmänniskan. Delaktighet är avgörande för gudstjänstlivet, genom mångas medverkan och kontinuitet i gudstjänsternas ordning.

Mission

Mission betyder sändning. Kyrkan är sänd till världen för att delta i Guds verk att besegra det onda och göra allting helt igen. I varje mässa sänds vi på nytt att göra Guds vilja. Vår mission är att arbeta för Guds rike, genom att främja fred och rättvisa och omsorg om Guds skapelse, och genom att inbjuda människor till tron på Kristus och till församlingens gemenskap.

Pastoralt program

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det rör sig alltså om en uppgift med fyra olika aspekter.