Etiska riktlinjer vid gravgrävning i Varbergs församling

Etiska riktlinjer
Generella regler om ordning och etik på begravningsplatserna finns i begravningslagens andra kapitel där det i 12 § anges: ”En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas”. Därtill anges i 13 § : ” En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsen försorg. Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas” och i 16 kapitlet 10 § brottsbalken fastslås: ”Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat på de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år”. I skriften ”Risker och etiska aspekter vid gravgrävning” kapitel 5, lyfts en rad frågor om hur gravgrävningsarbetet ska utföras från etiska utgångspunkter. Det etiska hänsynstagandet måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning uppmanas huvudmännen särskilt beakta följande:

Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.
Se nedan angående riskbedömning och åtgärder vid gravgrävning och återfyllning för kista.

Anhörig bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen.

Eventuella ben-och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning.

Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav.

Vid återfyllning av grav ska kistan höljas försiktigt så att den inte skadas.
Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle.

Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravöppning och gravsättning.

Kyrkostyrelsen har ställt sig bakom dessa riktlinjer och rekommendationer.