Etiska regler för krematorie-verksamheten i Varbergs församling

Krematoriepersonalens kompetens
All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en
lämplig utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid krematoriet.

Respektfull och värdig kremering
Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök. Detta bör även beaktas vid ombyggnad av krematoriet.

Identifiering och hantering av avlidna
Stoft skall alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen.

Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollen skall tas bort vid gravsättning i en minneslund.

Kremering av stoft
Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3 §, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen.

Separata kremeringar
Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske.

Material vid kremering
Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorie- ugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t.ex. glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan.

Hantering av rester efter kremering
I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar såsom guld mm som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan.
De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras på krematoriet på ett betryggande sätt. De skall vid lämpligt tillfälle grävas ner på kyrkogården antingen i samband med att ny kistgrav grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt förekommande gravdjup.

Förvaring av aska/urna
Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt.

Utlämnande av aska/urna från krematoriet
Utlämnande av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar skall uppvisas som visar var aska/urna skall gravsättas;
- Skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp.
- Skall askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman skall krematoriepersonal
 kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att
 förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning.
- Skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingar visas upp.

Observera att skatteverket (folkbokföringsmyndigheten) kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta enligt de etiska reglerna och riktlinjerna i detta dokument. Arbetsledningen skall informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dessa regler levande.