Etiska och praktiska frågor

För att säkra att begravninsverksamheten sker på ett etiskt och juridiskt riktigt sätt har vi tydliga dokument om detta och tydligt bestämt hur det ska skötas rent praktiskt. Här är svaren på många praktiska frågor som rör allmänt arbete på kyrkogården.

Etiska värderingar inom begravningsverksamheten
All personal som arbetar inom begravningsverksamheten ska alltid arbeta med värdighet och omtanke. Arbetsledare ska informera nyanställda om de etiska reglerna. Man skall
fortlöpande arbeta med de etiska reglerna.

Mottagning av kista till bisättningsrum
Kistor mottages med hjälp av vår kisthanteringsvagn.

Förvaring av kistor i bisättningsrum/kylrum
Varbergs församling har mottagningsställe för kistor vid S:t Jörgens kapellkrematorium.

I och med mottagandet tar församlingen över ansvaret. Här finns för ändamålet iordningställd bisättningslokal med kyla (+2 till +6 grader) och vid behov tillhandahåller vi frys (-20 grader). Registrering sker. Här finns även lokal för visning av stoft före begravningsceremoni.

Hantering av kistor vid transport till/från ceremonilokal
Transport sker på ett värdigt sätt, inom byggnad med kisthanteringsvagn/katafalk. Utanför byggnad sker all transport med begravningsbil.

Iordningställande av ceremonilokal
Vi ansvarar för lokalen och för brandskydd och utrymning samt att tillåtet antal personer i lokalen inte överskrids.

Transport av kista efter ceremoni till gravplats eller krematorium
Transport av kista sker alltid med begravningsbil, om inte katafalkvagn används eller manuell bärning sker för transport till gravplatsen.

Hantering av kista i krematorium
Kista kylförvaras fram till kremationen. Kremations-/gravsättningsintyg i original ska lämnas av begravningsbyrå. Vi säkerställer att eventuellt inplantat är borttaget. Kontroll görs av kistans beskaffenhet (SBT-godkänd).

Identifieringsrutiner vid mottagning av kista eller urna
Vi kontrollerar bisättningsbeskedet som är fäst i fotända mot kremations-/gravsättningsintyg. Vi öppnar inga kistor för kontroll utan ansvaret ligger på den som har kistlagt. Kontroll av personnummer samt namn på urna sker alltid.

Rutiner vid iordningställande av grav för kista eller urna
Området runt graven skall alltid vara städat och prydligt samt fyllnadsmassor bortkörda eller övertäckta med lämpliga gravmattor. Vi använder rasskyddsutrustning. Endast undantagsvis behöver vi gå ner i graven vid återfyllning av kistgrav.

Rutiner vid gravsättning av kista eller urna
Gravsättning av kista eller urna sker på ett värdigt sätt. All gravsättning av kista sker med hjälp av bärare och med för ändamålet avsedd gravsänkningsutrustning,
Vi tillmötesgår anhörigas önskemål i samband med gravsättning i sådan utsträckning att det inte strider mot etiskt eller säkerhetsmässigt utförande eller bestämmelse för gravskicket.

Rutiner för gravsättning av aska i minneslund
Gravsättning av aska i minneslund sker på ett värdigt sätt.

Minneslund är en välskött plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats och gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga.

Rutiner vid återfyllning av kistgrav, urngrav
Första återfyllningen runt kistan och på kistlocket sker med stor försiktighet. Detta görs maskinellt med lämplig grusfraktion. Resterande återfyllning sker för hand eller med maskinhjälp. Detta görs genom att jordmassor försiktigt fördelas jämt över graven. Återfyllning av urngrav sker försiktigt manuellt med sandmaterial.

Tillsyn av nyligen återfylld grav
Sättningar förekommer alltid i nyligen återfyllda gravar. Vi åtgärdar sättningar omgående. Kontroll av graven sker kontinuerligt , vid kraftigt regn eller tinad tjäle sker kontrollen snarast möjligt Små justeringar/uppfyllningar av sättningar sker kontinuerligt med sand eller jord och ingår i den dagliga driften och underhållet av kyrkogårdarna.

Rutiner vid godkännande och tillsyn av gravanordningar
Vi rekommenderar anhöriga att inte montera gravsten förrän efter sex månader på ny kistgrav (sättningar). Vi kräver alltid att gravvårdsansökan/gravvårdsritning inlämnas, som också visar grundläggningen, dubbningen av gravanordningen så att en säker montering utförs. Vi ansvarar för att en gravvård inte kan orsaka skada på allmänhet eller anställda. Det görs kontroll av montering om så erfordras. Förvaringen av återtagna gravvårdar sker på ett pietetsfullt sätt. Återtagna stenar destrueras eller kan åter-användas.

Dokumenterade rutiner
Våra rutiner skall vara dokumenterade, både av arbetsmiljöskäl samt för att vi skall kunna redovisa dessa för allmänheten. Redovisning görs även på församlingens hemsida.

Uppföljning av rutiner
Uppföljning sker i samband med skyddsrond.

Hur gör de anställda om något blir fel?
Administrativa chefen eller dennes ersättare skall svara på frågor och man hänvisar pressen och allmänheten till ovannämnda.