S:t Jörgens kyrkogård
Foto: Emma Leufstedt

Begravning

När en nära anhörig går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt. Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som du måste ta ställning till samtidigt som du har en tung sorg att bära. Kom ihåg att du inte behöver ha så bråttom med allt det praktiska. Så här går det till i Varbergs församling

Begravningspastoral för Varbergs församling

Varbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten i Varbergs församling.

Det är få tillfällen som förändrar tillvaron så radikalt som då en nära anhörig dör. En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver såväl omsorg som eftertanke. För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en i omtanke om sina närmaste ge uttryck för sina önskemål kring den egna begravningen, t ex genom att fylla i dokumentet ”Vita arkivet”.

Letar du efter förslag på musik att använda vid begravning hittar du några inspelningar du kan lyssna på här. 

I livets slutskede
Varbergs församling har beredskap till bön och sjukkommunion som en del av dödsförberedelsen. Vid Varbergs sjukhus finns Sjukhuskyrkan med präst och diakon till stöd i livets slutskede. Den döde transporteras från sjukvårdsinrättningens bårhus till Varbergs församlings bisättningslokal, där den förvaras i avvaktan på begravningsgudstjänst. Präst eller diakon kan närvara vid visning av avliden om anhöriga så önskar.

En första kontakt
När någon som tillhör Svenska kyrkan dör, tar tjänsteförrättade präst kontakt med sorgehuset. Uppgifter om vem eller vilka som är kontaktpersoner får prästen i regel av begravningsbyrån.

Tjänsteförrättande präst tar snarast kontakt med sorgehuset. En muntlig eller skriftlig beställning av begravningsbyrån/dödsboet bekräftas skriftligen av Varbergs församling.
I samband med begravningen görs en s.k. beställning. Denna syftar till att förhindra missförstånd rörande bland annat betalningsansvar, vilket trossamfund den avlidne tillhörde, om det skall vara kistgravsättning eller kremering med efterföljande gravsättning av askan i gravplats, minneslund eller på annat sätt.

Ladda ner en skrift där du kan skriva dina önskemål inför din begravning.

Denna beställning ombesörjs av begravningsbyrån, eller av dödsboet i de fall man vill ordna med allt praktiskt kring en begravning själv. Beställningen åtföljs av en så kallad bekräftelse och denna sker skriftligt.

Begravningssamtal
Genom begravningssamtalet när prästen träffar de närmast anhöriga eller telefonledes tar kontakt, ges möjlighet att formulera tankar, känslor och frågor. Prästen lyssnar in de efterlevandes bilder av den döde och livshistoria. I samtalet lyfts också begravningsgudstjänstens innehåll och innebörd fram.

Själaringning
Själaringning är idag främst en hedersbevisning för den döde, och sker vanligtvis första vardagen efter dödsfallet.
Ringningen äger rum kl. 11 och sker i Varbergs kyrka, som är öppen för andakt och ljuständning.
Anmälan om själaringning går via begravningsbyrån till församlingen.

Tacksägelse
Tacksägelse sker i regel i huvudgudstjänst, påföljande söndag, efter dödsfallet. Tacksägelsen läses upp som ett tillkännagivande om avlidna medlemmar i församlingen och sker efter predikan.

Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten äger vanligen rum i St. Jörgens kapell eller Varbergs kyrka. Begravningsgudstjänsten är offentlig, alltså öppen för alla, som önskar delta.
Gudstjänsten följer gammal kristen sed, som bl.a. ger ett värdigt avsked av den avlidne.

Kyrkomusik
Musiken är en viktig och självklar del av begravningsgudstjänsten. Musik och psalmsång skapar inte enbart samhörighet mellan deltagarna i gudstjänsten, utan fungerar också som en förstärkning av det kristna hoppet i liv och död. Därför är det av största vikt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att inte bara psalmerna, utan all musik som framförs vid begravningsgudstjänsten, blir en integrerad del av helheten och står i samklang med Svenska kyrkans tro och lära.
Frågor om musikval i övrigt är något som präst och kyrkomusiker kan samtala med de anhöriga om. Inspelad musik kan användas vid den efterföljande minnesstunden.
Samtliga kyrkomusiker har lön från Varbergs församling, och skall inte ersättas på annat sätt av begravningsbyrå eller dödsbo.

Minnesstund
Vid minnesstunden får man samlas i en måltidsgemenskap och tillsammans minnas den döde och ta ett steg vidare i en ny livssituation. Lokal finns till förfogande i Varbergs församlingshem.

Jordbegravning och begravning åtföljd av kremation
Vid jordbegravning följer församlingen kistan i procession ut till graven, alternativt sker avslutningen i kyrkan/kapellet. Vid kremationsbegravningar avslutas begravningsgudstjänsten i kyrkan/kapellet. Om gravsättning inte sker i direkt anslutning till begravningsgudstjänsten utan t ex efter kremation kan präst närvara vid urnnedsättningen. Tiden mellan begravningsgudstjänst, kremation och gravsättning är så kort som möjlig.

Tvister
Om det trots allt uppkommer tvist mellan de efterlevande om kremering eller jordbegravning skall ske, eller om dödsboet är oense om platsen för gravsättning, har Varbergs församling som kyrkogårdsmyndighet, att på begäran medla mellan parterna. Om enighet ej uppnås, hänskjuter Varbergs församling med eget yttrande tvisten till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Länsrätten, vars beslut kan överklagas till Kammarrätten, men då endast efter prövningstillstånd.

Leva-vidare-grupp
Under det första året efter dödsfallet, erbjuds den närmast sörjande möjlighet att delta i så kallad leva-vidare grupp. Denna inbjudan kommer från församlingens diakoner.

Begravning av icke kyrkotillhöriga
Kyrkoherden bestämmer om begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga.

Borgerliga begravningar
Varken präst, diakon eller kyrkligt förtroendevald får officiera vid borgerliga begravningar.

För frågor
Kontakta oss, se under kontakt

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själv får av Gud kan trösta var och en som har det svårt." (2 kor 1:3-4)

Musik vid begravning

Ibland kan det vara svårt att veta vilken musik det finns att välja mellan vid begravningar. Här finns några smakprov på stycken att välja mellan.