Slädene kyrka i Levene församling
Foto: Vara pastorat

Slädene kyrka & kyrkogård

Slädene kyrka - ny på gammal mark 


Slädene kyrka är från början ett kapell
som byggdes under 1923-24. Initiativtagare till denna var missionär Ingegerd Ehn som hemkommen från missionsfältet påtalade behovet av en kyrka på platsen i sin hemsocken.

Arkitekt Anders Roland ritade träkyrkan färdigställd 1924 i sin helhet. Kyrkan står på en betongsockel med ett långhus i nord-sydlig riktning. Vid norra kortsidan finns ett smalare rakt kor och vid södra kortsidan ett smalt vapenhus. Väster om koret finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är klädda med rödfärgad stående träpanel. Interiörens färgsättning återställdes vid en restaurering 2002 efter en tidigare förändring.

Den äldre var en medeltida träkyrkan som är tidigast dokumenterad 1583. Enligt Peringskiölds avbildning från 1710 var den spånklädd, helt i trä med en klockstapel av trä.

Den äldre kyrkan revs 1848 då församlingen gick samman om den gemensamma kyrkan i Sparlösa. 1957 gick Sparlösa och Slädene ihop i en samfällighet och i samband med detta blev Slädene en församlingskyrka och inte kapell.

Slädene kyrkogård är placerad söder om dagens kyrka och ligger på den gamla kyrkplatsen. Utanför det sydöstra hörnet finns en runsten från 1100-talet rest. På dess östra sida finns en boplats från järnåldern.

Den idag äldst daterade gravvården är från 1741 och utgör ett dubbelkors.
Det finns även liggande hällar och hjulkors av kalksten från 1600- och 1700-talet.

På kyrkogården finns klockstapel med en medeltida klocka. Medeltida dopfunt är från den gamla kyrkan. Altaruppsatsen kommer från Longs gamla kyrka.

Orgel från Smedmans  finns i södra delen, byggd 1980 av Smedmans Orgelbyggeri. Den togs 2011 från Vara kyrka där den tidigare fanns. Den har sex stämmor fördelade på manual och pedal.