Kyrkor Ryda församling
Foto: Vara pastorat

Ryda kyrka & kyrkogård

Den äldre delen av kyrkan skall enligt tradition ha rests av västgötalagman Algot Gripson omkring år 1270. Kyrkan utvidgades under kommande sekler, men år 1799 revs den och dagens kyrka restes på den utvidgade grunden. Dopfunten och predikstolen återanvändes.

1801 var den nya kyrkan färdig som byggts efter ritningar av Carl Fredrik Fredenheim. Efter en jordbävning 1904 gjordes vissa smärre reparationer.

Golvet i koret är belagt med de ursprungliga nötta kalkstenshällarna och under den södra korbänken skymtar en halv och nött porträttgravhäll från 1600-talet. En del av den andra halvan syns norr om altarringen. Intill denna finns en mindre häll daterad 1677.

Predikstolen är ett barockverk från omkring 1700 och skänkt av fru Lake till Ryda. Dopfunten är tillverkad någon gång under 1200-talet. Lillklockan i tornet är från 1698 och gjuten av Peter Böök i Göteborg.

Kyrkogårdens äldsta del är från medeltiden och finns närmst dagens kyrka.
1937 togs en runsten fram ur tornväggen och restes utanför. På andra sidan tornet finns ett solur från 1685.

Kyrkogårdens trädkrans utgörs av askar, lindar, almar och lönnar. Den nya kyrkogården som tillkom 1943 har en trädkrans av oxel.

Kyrkogårdens äldst daterade gravvårdar är de som sitter monterade på sakristieväggarna, men som från början funnits inne i kyrkan. Dessa är från 1600- och 1700-talen.