Kommunikation

Våra medlemmar är de främsta kommunikatörerna!

Kanaler

Som församling kommunicerar vi på många olika sätt. Även om det finns flera tekniska lösningar för att kommunicera idag, värdesätter vi det personliga mötet högt därför att det handlar om mycket mer än att bara ge information! 

En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

Kyrkan bejakar Guds längtan att få beröra varje människa på ett personligt plan. Masskommunikation når inte en individ på samma sätt. Därför uppmuntrar vi till regelbundna fysiska besök i våra verksamheter. Där kan du i dialog med ledare och deltagare upprätthålla en personlig gemenskap. Det blir också lättare att följa med i vad som händer.

De kanaler vi använder för att kommunicera för att nå ut med information om våra verksamheter och för att berätta om vilka vi är sker främst genom följande:

  • Webbplatsen för Varabygdens församling
  • Kalenderfunktionen via appen Kyrkguiden
  • Församlingstidningen VARAmed i Varabygdens församling
  • Annonser i Nya Lidköpings Tidning (gudstjänster och särskilda händelser)
  • Sociala medier med Liten & Stor i Varabygdens församling samt Instagram
  • Direktutskick till specifika målgrupper t.ex. barngrupper, konfirmander, gravrättsinnehavare m.fl.
  • Kampanjer och särskilda satsningar genomförs på olika platser i Varabygden för t.ex. diakoni, mission, ekumeniska satsningar, vägkyrkor och en rad ideella evenemang vilka ofta annonseras med affischer, utdelning av lappar m.m.
  • Svenska kyrkans gemensamma kalender som gäller nationellt.
  • Kommunikationsstöd för t.ex. teckenspråk och tolk finns inom Skara stift och genom central stödfunktion från Uppsala.
  • ”Word by mouth” dvs ryktet går. Det våra medlemmar upplever sprider sig från mun till mun också. Vi arbetar för de goda upplevelserna så att det blir vad man talar om för sina vänner! 

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkig verksamhet i Skara stift finns även på Facebook. Klicka för att läsa mer!

Svenska kyrkan på teckenspråk i Skara stift

Målgrupper

Vi lever i en föränderlig tid på många sätt. Vi formas och förändras med åldern och vi vet att dagens unga inte relaterar till kyrkan på samma sätt som de äldre har gjort. Men även de äldre förändras i takt med att vi börjar umgås och dela tankar på nya sätt. 

Alla olika grupper av människor kallas för målgrupp i kommunikationssammanhang. Det innebär att grupper av individer blir föremål för särskilt bemötande och satsningar vad gäller kommunikation. Detta sker i syfte att uppmuntra till en viss handling t.ex. för att få människor att komma till våra verksamheter, gå till gudstjänsten, boka en kyrklig handling etc.

Den grupp människor som behöver uppmuntras mest är de som är i åldern 15-45 år. Ibland dessa finns de som inte ser kyrkan som självklar utifrån fostran, traditioner, social förväntan, samhällets krav eller personlig övertygelse på samma sätt som de äldre och har växt upp i en annan tid. 

Vi ser att våra barn- och ungdomsverksamheter är mycket efterfrågade. Inte minst genom de dagliga mötena då vi är kyrka genom t.ex. förskolan, konfirmationsundervisningen och våra olika barngrupper. För en framtid där kyrkan får vara alla människors andliga hem och källa till glädje och tröst genom hela livet, behöver kyrkan prioritera denna målgrupp.

Och han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin.

E.A. Karlfeldt

Detta kräver stora resurser som ibland kan innebära att vi måste välja hur vi ska satsa på de olika målgrupperna. Vi önskar verkligen nå dem som inte ännu funnit att Varabygdens församling är ett hem och en mötesplats med Gud även för dem! 

Svenska kyrkans kommunikativa mål

Kyrkans mål för att nå ut till människor uttrycks i en mening som är ett kommunikationsuppdrag:

”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.”

För att lyckas med detta uppdrag behöver vi dels använda de resurser vi har klokt. Svenska kyrkan lägger stora summor på annonsering som andra största annonsör i landet och därför är alternativa tekniska lösningar viktiga t.ex. 

Vi behöver också som kyrka kunna uttrycka det som tillhör kyrkan, tron och den kristna gemenskapen på ett sätt som dagens människor förstår och kan relatera till. 

DIN RÖST ÄR VIKTIG!

I allt detta står sig en sak genom alla tider: det personliga mötet. I detta är du som är aktiv medlem i kyrkan den främsta kommunikatören!

Offentlighetsprincipen i Svenska kyrkan

Lagstöd

Inom Svenska kyrkan gäller en offentlighetsprincip, enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan .

Statligt uppdrag

Vad gäller vissa verksamheter som kyrkan bedriver på uppdrag av staten, så som uppdraget att vara begravningshuvudman enligt begravningslagen, finns bestämmelser om att var och en har rätten att ta del av handlingar (offentlighetsprincipen) i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Begränsningar

Även vad gäller övriga delar av verksamheten har var och en rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar (den inomkyrkliga offentlighetsprincipen). Denna rätt får begränsas bara om det är särskilt motiverat med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller något synnerligen väsentligt intresse. Bestämmelser om detta finns i 53 och 54 kap. kyrkoordningen.

Det innebär sammantaget att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar om det inte finns något i lag eller kyrkoordningen reglerat undantag.

Registrering och arkivering

Svenska kyrkans handlingar registreras och arkiveras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är fråga om allmänna handlingar och enligt 55 kap. kyrkoordningen om det är fråga om inomkyrkliga handlingar.

Se även Hur vi behandlar personuppgifter