GDPR och dataskydd

Så här hanteras personuppgifter i Varabygdens församling.

Extern integritetspolicy

Varabygdens församling är personuppgiftsansvarig och skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Du får mer information nedan utifrån dina behov!

Informationsrutan nedan hänvisar till vårt Dataskyddsombud med kontaktinformation. 

GDPR - dina rättigheter

Enligt integritetsskyddsmyndigheten har du rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • lämna ett klagomål till myndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Har du invändningar mot behandling av dina personuppgifter?

  • Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Vi gör då en intresseavvägning utifrån situationen för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan intresseavvägning.
  • Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka, ses dock fortfarande som laglig.
  • Automatiserad behandling (t.ex. inom IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig, omfattas av rätten till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.
  • Integritetsskyddsmyndigheten nås på imy.se

Dataskyddsombud

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vårt kansli så hjälper vi dig vidare till vårt dataskyddsombud - se nedan. 

DATASKYDDSOMBUD

Vårt dataskyddsombud heter Gabriel Axelsson  som är konsult vid Xeeda 

Tfn: 070-268 89 27

E-post: dso@xeeda.se

 

GDPR vid bokningar

GDPR för verksamheterna

GDPR vid digital kontakt

GDPR vid Swishbetalningar

GDPR gällande övrig kontakt

MER FAKTA OM GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) infördes den 25 maj 2018. Med detta infördes en rad nya begrepp och regelverk gällande enskilda personuppgifter och företagskonkurrens.

Läs mer:

GDPR-ordlista

Dataskyddsförordningen

 Integritetsskyddsmyndigheten

GDPR - så behandlas personuppgifterna